КВАНТОВО-ХІМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НОВИХ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ ПОХІДНИХ [1,2,4]ТРИАЗОЛО[1,5-А]ПІРИМІДИНУ

Автор(и)

  • Олена Бондар Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т.Г. Шевченка
  • Катерина Василенко Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т.Г. Шевченка
  • Олександр Макей Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т.Г. Шевченка
  • Ірина Курмакова Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т.Г. Шевченка

Ключові слова:

похідні [1,2,4]триазоло[1,5-а]піримідину, квантово-хімічні дескриптори, фармакологічна активність, кореляція

Анотація

ABSTRACT

Purpose. To determine the quantum chemical characteristics of new derivatives of [1,2,4]triazolo[1,5-a]-pyrimidine, which differ by substituents in the 3 position of the triazole cycle, and to establish the existing correlations “pharmacological activity – energy index” or “pharmacological activity - quantum chemical characteristics”.

Methodology. The work used several computer programs, in particular, to calculate the energy performance of molecules - Hyperchem 7.0 (Hypercube, Inc.), to predict pharmacological activity – PASS- online, to assess the similarity of substances to registered pharmacological drugs – OSIRIS Property Explorer, for regression analysis – Microsoft Excel.

Scientific novelty. The derivatives of [1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine studied in the work have not been previously studied, and the analysis to establish the correlation “pharmacological activity – energy index” was not performed. This is important for the further search for effective pharmacological drugs and the accumulation of theoretical data for the development of chemoinformatics.

Conclusions. In silico studies of new derivatives of [1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine, as potentially pharmacologically active substances, was performed, which allowed establishing a high correlation between the probability of such pharmacological activity as Phosphodiesterase 10A inhibitor and some quantum chemical and energy characteristics of molecules.

For [1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine derivatives, a high correlation (R2>0.90) of the probability of phosphodiesterase 10 inhibition (Phosphodiesterase 10A inhibitor) from such characteristics of the molecule as the total energy of the molecule was established. , the energy of atomization, the energy of isolated atoms, electronic energy of a chemical particle, energy of electrostatic interaction of atomic bodies, the energy of higher occupied and energy of lower unoccupied molecular orbitals.

 

АНОТАЦІЯ

 Мета роботи. Визначити квантово-хімічні характеристики нових похідних [1,2,4]триазоло[1,5-а]піримідину, які розрізняються замісниками у 3 положенні триазольного циклу, та встановити наявні кореляції «фармакологічна активність – енергетичний показник» або «фармакологічна активність – квантово-хімічна характеристика».

Методологія. При виконанні роботи використано низьку комп’ютерних програм, зокрема для обчислення енергетичних характеристик молекул – Chem3D 9.0 (Cambrige Soft), для здійснення прогнозування фармакологічної активності – PASS-online, для оцінки подібності речовин до зареєстрованих фармакологічних препаратів – OSIRIS Property Explorer.

Наукова новизна. Похідні [1,2,4]триазоло[1,5-а]піримідину вивчені в роботі, раніше не досліджувалися, і аналіз на встановлення кореляції «фармакологічна активність – енергетичний показник» не проводився. При цьому це важливо для подальшого пошуку ефективних фармакологічних препаратів та накопичення теоретичних даних для розвитку хемоінформатики.

Висновки. В роботі проведено комп’ютерне дослідження нових похідних [1,2,4]триа- золо[1,5-а]піримідину, які є потенційно фармакологічно активними речовинами, що дозволило встановити високу кореляцію між інгібітором фосфодіестерази 10A та рядом квантово-хімічних та енергетичних характеристик молекул.

Для похідних [1,2,4]триазоло[1,5-а]піримідину встановлена висока кореляція (R2 > 0,90) ймовірності інгібування фосфодіестерази 10 А від таких характеристик молекули як повна енергія молекули, енергія атомізації, енергія ізольованих атомів, електронна енергія хімічної частинки, енергія електростатичної взаємодії атомних остовів, енергія вищої зайнятої та енергія нижньої вакантної молекулярних орбіталей. Це дозволить здійснювати обґрунтований пошук та цілестрямований синтез ефективних інгібіторів фосфодіестерази 10A серед зазначених похідних.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Опубліковано

28.09.2022

Номер

Розділ

ХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ