Керівництво для авторів

Стаття подається мовою оригіналу (українською, польською, англійською). Терміни подачі статей визначається відповідальним за випуск.

Стаття обов’язково повинна містити такі елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими або практичними завданнями; аналіз основних досліджень і публікацій з порушеної проблеми; формулювання мети статті; висвітлення процедури теоретико-методологічного та/або експериментального дослідження із зазначенням методів дослідження; виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з дослідження і перспективи подальших наукових розвідок.

Текст статті має бути ретельно перевірений і відредагований автором. Стаття, не оформлена згідно з вимогами, зі смисловими, граматичними чи стилістичними помилками, до друку не приймається.

УВАГА! Не допускається використання даних, які було представлено у захищених дисертаційних дослідженнях, а також опублікованих раніше статтях.

Орієнтовний обсяг статті – 10–16 сторінок формату А4.

Технічні вимоги до оформлення рукопису статті:

Рукопис подавати у форматі *.doc чи *.rtf (MSWord): шрифт – Times New Roman, кегель – 14, відстань між рядками – 1,5 інтервалу комп’ютерного стандарту. Поля: верхнє і нижнє – 2 см, праве – 1,5 см, ліве – 3 см. Абзац – 1,0  см. Сторінки не нумеруються, текст набирається без переносів.

Структура статті:

 

 • Індекс УДК, з абзацним відступом, у верхньому лівому куті першої сторінки.

 • Наступний рядок – ім’я та прізвище автора (авторів) англійською мовою.

 • Наступний рядок – назва статті англійською, українською та польською (якщо стаття написана польською мовою) або англійською та українською (якщо стаття написана українською мовою), великими буквами, без абзацного відступу, вирівняно центром. Назва має бути короткою (не більше 8 слів) і відображати зміст статті.

 • Наступний рядок – анотація англійською, польською (якщо стаття написана польською) та українською мовами (із зазначенням слова «АНОТАЦІЯ» відповідною мовою, по центру; текст анотації з абзацним відступом, вирівняно шириною тексту, інтервал між рядками одинарний). Обсяг – не менше 1800 символів з пробілами. Анотація повинна містити виділені жирним текстом наступні структурні елементи: мета роботиметодологіянаукова новизнависновки.

 • Наступний рядок – ключові слова (словосполучення «Ключові слова» напівжирним шрифтом, абзацний відступ, вирівняно шириною тексту, інтервал між рядками одинарний). Не більше п’яти ключових слів.

 • Через рядок – основний текст статті відповідно до структурних елементів: постановка проблеми, результати дослідження, висновки.

 • У тексті статті мають бути посилання на всі джерела у списку літератури.

 

Посилання на літературні джерела подаються у круглих дужках з вказанням прізвищ(а) автора(ів) у хронологічному порядку, наприклад:

один автор – Lukash, 2019;

два автори – Tkachuk & Zelena, 2020;

три автори та більше – Kurmakova et al., 2021.

Посилання на видання без авторів здійснюється відповідно до правил APA стилю.

 1. Таблиці, схеми, рисунки, діаграми повинні бути авторськими, а не скопійованими з інших видань та пронумеровані. Розміщуються без абзацу в центрі сторінки безпосередньо після посилання на них у тексті статті або на наступній сторінці. Слово «Таблиця» та її номер пишуться зверху вирівняно справа, а рядком нижче вирівняно центром – назва таблиці. Ілюстрації (рисунки, блок-схеми, графіки) повинні бути виконані в одному з графічних редакторів. Рисунки можна подавати кольоровими. Блок-схеми та рисунки (повинні бути згруповані) додатково подаються окремими файлами в електронному вигляді. Ілюстрації підписуються знизу вирівняно центром.

 2. Формули та буквені позначення величин набираються у редакторі MathType-Equation і подаються в тексті або окремому рядку без абзацного відступу вирівняно центром, нумеруються арабськими цифрами в круглих дужках з правого боку сторінки.

 3. Після основного тексту статті подається список літератури. У ньому мають бути лише ті джерела, на які зроблено посилання у тексті. Слово «References»  пишеться вирівняно. Список посилань на джерела інформації подається у алфавітній послідовності за латиницею. Джерела, які в оригіналі написані мовами, де використовується латинський шрифт, подаються мовою оригіналу, оформленому за APA стилем. Джерела, які написані у оригіналу мовою з кириличним написанням, подаються двома абзацами таким чином: спочатку переклад англійською мовою (не транслітерація!), оформлений за APA стилем із зазначенням мови видання у круглих дужках, а у другому абзаці – мовою оригіналу за ДСТУ 8302:2015. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання

Наприклад:

Tkachuk, N. V., & Zelena, L. B. (2022). Biosafety in the formation of professional competences of bachelors from the courses "Microbiology and virology with the basics of immunology" and "Genetics". Environmental sciences, 2(41), 41-145. https://doi.org/10.32846/2306-9716/2022.eco.2-41.24  (in Ukrainian)

Ткачук Н.В., Зелена Л.Б. Біобезпека при формуванні фахових компетенцій бакалаврів з курсів «Мікробіологія і вірусологія з основами імунології» та «Генетика». Екологічні науки. 2022. №2(41). С.141-145. DOI: https://doi.org/10.32846/2306-9716/2022.eco.2-41.24      

 1. У тексті статті вживаються такі знаки: лапки – (« »), апостроф – (’), через пробіл тире (–), а не дефіс (-). Двокрапка (:) ставиться без пробілу.

 2. Слова, словосполучення та речення латинською мовою у статті виділяють курсивом, незалежно від мови написання статті.

Приклади:

… the plant extract was carried out in vitro by the Kirby-Bauer disc…

… є важливими біомаркерами in vivo для біомоніторингу…

Таксони (усі) та синтаксони рослинності наводять лише латинською мовою і виділяють курсивом. Звичайним шрифтом слід наводити автора(-ів) таксону чи синтаксону за першого згадування у кожній структурній частині статті (назві, анотаціях та ключових словах будь-якою мовою, власне тексті (тілі) статті), а також підписах до таблиць та рисунків.

Якщо у статті згадуються види, які належать до одного роду, і між цими згадуваннями немає згадувань видів інших родів, то після першого написання повної видової назви далі у тексті назву виду слід подавати, скорочуючи назву роду до першої літери з крапкою. Це правило застосовується у межах будь-якої структурної частини статті, а також підписів до таблиць та рисунків.

Приклад написання латинських назв таксонів і син таксонів у одній статті:

PLATANUS L. GENUS IN TRANSCARPATHIA

РІД PLATANUS L. НА ЗАКАРПАТТІ

Abstract

… the coexistence of other Platanus L. species… Picea abies (L.) Karst.

… the study of the genus Platanus in the … as Platanus acerifolia (Aiton) Willd. is a…

… the genus Platanus in Transcarpathia will…. Picea abies

The spruce forest communities of the Dnieper part of Eastern Polesie belong to the Eu-Piceetum (Cajander 1921) Keilland-Lund 1967 and Querco-Piceetum (Matuszkiewicz 1952) Matuszkiewicz et Polakowska 1955 associations of the Piceion excelsae Pawłowski et al. 1928 alliance of the Piceetalia excelsae Pawłowski et al. 1928 order of the Vaccinio-Piceetea Br.-Bl. in Br.-Bl. et al. 1939 class.

The natural spruce forest of the Querco-Piceetum association…

Key words: introduced plants, Picea abies (L.) Karst., Platanus L., Transcarpathia

Анотація

… міжвидових гібридів роду Platanus L. ...is Picea abies (L.) Karst.

… гібриди роду PlatanusPicea abies

… належить до виду Platanus acerifolia (Aiton) Willd. і має статусу…

Угруповання ялинових лісів придніпровської частини Східного Полісся належать до асоціацій Eu-Piceetum (Cajander 1921) Keilland-Lund 1967 та Querco-Piceetum (Matuszkiewicz 1952) Matuszkiewicz et Polakowska 1955 з союзу Piceion excelsae Pawłowski et al. 1928 порядку Piceetalia excelsae Pawłowski et al. 1928 класу Vaccinio-Piceetea Br.-Bl. in Br.-Bl. et al. 1939.

Природний ялинник асоціації Querco-Piceetum

Ключові слова: Закарпаття, рослини-інтродуценти, Picea abies (L.) Karst., Platanus L.

Formulation of the problem

In … two primary progenitors: Platanus orientalis L. and P. occidentalis L. Additionally, there are several natural hybrid species, including the P. acerifolia (Aiton) Willd., P. cuneata Willd., P. digitata Gord., P. hispanica Münchh. and others.

Results and discussion

P. occidentalis also known simply as “sycamore”, …, Ficus sycómorus L., which is … and even the Acer pseudoplatanus L….

Platanus orientalis along with…

Fig. 1: Platanus acerifolia (Aiton) Willd (photo by Ivan Dzurenko)

P. occidentalis is notably affected by the fungus Gloeosporium nervisequum (Fuckel) Sacc….

Eu-Piceetum (Cajander 1921) Keilland-Lund 1967 association…

Table. Structure of the Eu-Piceetum (Cajander 1921) Keilland-Lund 1967 association

Eu-Piceetum is formed in an ecotone area …

… both Platanus occidentalis and P. acerifolia grew…

… phytocenoses of the Epilobietea angustifolii Tx. et Preising ex von Rochow 1951 and Robinietea Jurko ex Hadač et Sofron 1980 classes are formed…

Conclusions

… Among these species is P. acerifolia.

…, phytocenoses of the Epilobietea angustifolii class is…

 

 1. Після списку літературних джерел надається інформація про кожного автора англійською мовою:

  • Перший рядок - Surname, Name [in Ukrainian:Прізвище Ім’я] 1[i], посада, науковий ступень та вчене звання (за наявності), e-mail.
  • Наступний рядок – обов’язкове зазначення ORCID автора (профіль повинен бути заповнений та відкритий для перегляду громадськості).

  • Наступний рядок – зазначення ResearcherID автора (за наявності), зазначення Scopus–AuthorID автора (за наявності).

  • Наступний рядок – зазначення організації, в якій працює автор.

  • Наступний рядок – обов’язкове зазначення повної адреси організації, у якій працює автор, з указанням індексу та країни.

 2. У кінці сторінки вказується дата її надсилання у редакцію журналу.

 

До статті додається список 2-3 потенційних рецензентів (кандидатів наук та/або докторів наук, які здійснюють дослідження за спеціальністю, що відповідає тематиці поданого для публікації матеріалу, і є авторами (співавторами) загальною кількістю не менше трьох публікацій у наукових виданнях, включених до категорії «А» та/або категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України, та/або у закордонних виданнях, проіндексованих у базах даних Web of Science Core Collection та/або Scopus за відповідною спеціальністю, оприлюднених упродовж останніх п’яти років) із зазначенням їх місця роботи, наукових інтересів, ORCID та Google Scholar, e-mail.

Подання матеріалів, публікація та доступ до опублікованих статей безкоштовно.

Текст статті і додаткові матеріали надсилати електронною поштою на адресу lukash2011@ukr.net або bht.journal.nuchc@gmail (у листі вказати прізвище автора).

 

РЕДАКЦІЯ ЖУРНАЛУ НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЗМІСТ СТАТЕЙ ТА МОЖЕ НЕ ПОДІЛЯТИ ДУМКУ АВТОРА!

 

[i] 1 Вказати внесок відповідного (1 – першого, 2 – другого тощо) автора у публікацію, обравши з переліку: 1) study design, 2) data collection, 3) statistical analysis, 4) manuscript preparation, 5) funds collection.