ВПЛИВ НАНОЧАСТИНОК (Ti, Ni, Si) НА ПОКАЗНИКИ ІНДУКОВАНИХ МУТАЦІЙ DROSOPHILA MELANOGASTER

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.58407/bht.1.23.3

Ключові слова:

дрозофіла, індуковані мутації, мутаційний вплив, наночастинки

Анотація

Останніми роками помітно посилився інтерес до ролі наночастинок, зокрема вивчається їх властивість впливати на мутагенез. Вивчення дії наночастинок на функціонування еукаріот на прикладі тест–об’єкту Drosophila melanogaster Meigen використовується для оцінки можливих екологічних наслідків за їх практичного використання.

Мета роботи: дослідити вплив наночастинок Титану, Ніколу та Силіцію на особливості розвитку та мутагенез у D. melanogaster. Об’єкт дослідження: особливості розвитку мух виду D. melanogaster лінії Canton S. Предмет дослідження: вплив наночастинок Титану, Ніколу та Силіцію на розвиток мух виду D. melanogaster лінії Canton S.

Методологія. Для оцінки генетичної мінливості експериментальних популяцій дрозофіли використовували стандартні методи обліку динаміки пристосованості за показниками чисельності та співвідношення за статтю; плодючості; статистичні методи опрацювання інформації.

Наукова новизна роботи полягає у тому, що вперше вивчено вплив наночастинок Титану, Ніколу та Силіцію на виникнення мутацій у D. melanogaster та загальнобіологічні показники тварин.

Висновки. Основними вимогами до наночастинок стосовно використання їх у промисловості та пробуті є: низька або відсутня токсичність, висока біосумісність, здатність до біодеградації чи виведення з організму натуральним шляхом. За присутності наночастинок у поживному середовищі у мух спостерігались мутації: редуковані крила і знебарвлене тіло та додаткові антени і видовжений хоботок. У другому поколінні відсоток мутантних особин став меншим порівняно із першим поколінням. Це пояснюється індукцією систем репарації у особин, які проходили розвиток за присутності досліджуваних речовин. У всіх зафіксованих випадках мутагенезу кількість самок статистично достовірно більша за кількість самців. При вивченні мутаційного впливу наночастинок у нащадків обох поколінь (F1 та F2) відмінності чисельності мутантних особин у самців та самок за дії однакових речовин не вірогідні. Наночастинки Ti мають більш виражену мутагенну дію. Враховуючи процентне значення мутацій, можемо зробити висновок про позитивну кореляцію між концентрацією досліджуваних речовин та кількісними показниками мутацій

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Chekman, I. (2011). Nanogenotoxicology: the effect of nanoparticles on the cell. Ukraine medical magazine,

(81), I/II, 30–35. (in Ukrainian)

Чекман І. С. Наногенотоксикологія: вплив наночастинок на клітину. Укр. мед. часопис. 2011. № 1 (81), I/II.

С. 30–35.

Chekman, I. S. (2009). Nanoparticles: properties and application prospects. Ukraine biochemical journal,

(1), 122–129. (in Ukrainian)

Чекман І. С. Наночастинки: властивості та перспективи застосування. Укр. біохім. журн. 2009. 81, № 1. С. 122–

Kimak-Holub, N., Smyk, M., & Chernyk, Ya. (2012). Role of antioxidants in X-ray induced mutagenesis

of Drosophila melanogaster. Bulletin of Lviv University. Biological series, 27, 114–120 (in Ukrainian)

Кімак-Голуб Н., Смик М., Черник Я. Роль антиоксидантів у індукованому рентгенівським опроміненням

мутагенезі Drosophila melanogaster. Вісник Львівського університету. Серія біологічна. 2012. №27. С.114–120

Protsenko, O., & Kozeretska, I. (2006). Mutational processes in natural populations of Drosophila

melanogaster in Ukraine. Factors of experimental evolution of organisms (Vol.3, pp 49-53.). Kyiv: Ukraine.

(in Ukrainian)

Проценко О.В., Козерецька І.А. Мутаційні процеси в природних популяціях Drosophila melanogaster України.

Фактори експериментальної еволюції організмів. Збірник наукових праць. Київ. 2006. Т.3. С.49–53.

Selivon, M., Mekhed, O., & Tretiak, O. (2012). The effect of imidazoazepine derivatives on the

biological parameters of Drosophila melanogaster. Chemical and environmental education: state and prospects of

development: Collection of materials of the II All–Ukrainian scientific and practical conference.

Vinnytsia: Ukraine. 179 –181. (in Ukrainian)

Селівон М. В., Мехед О. Б., Третяк О. П. Вплив похідних імідазоазепінію на біологічні показники Drosophila

melanogaster. Хімічна та екологічна освіта: стан і перспективи розвитку: Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково–

практичної конференції. Вінниця: ФОП Корзун Д.Ю., 2012. С. 179 –181.

Solodovnyk, P., Mekhed, O., Tretiak, O. (2011). Influence of imidazoazepinium heterocyclic

compounds on some biochemical indicators of Drosophila melanogaster imago. Falzfein readings. Collection of

scientific papers. Kherson: Ukraine. 128 –129. (in Ukrainian)

Солодовник П. В., Мехед О. Б., Третяк О. П. Вплив гетероциклічних сполук імідазоазепінію на деякі

біохімічні показники імаго Drosophila melanogaster. Фальцфейнівські читання. Збірник наукових праць. Херсон : ПП

Вишемирський, 2011. С. 128 –129.

Syvolob, A., Rushkovskyi, S., Kyriachenko, S. (2018). Genetics: a textbook. Kyiv: Ukraine. 320. (in

Ukrainian)

Сиволоб А. В., Рушковський С. Р., Кир’яченко С. С. Генетика: підручник. Київ: Видавничо–поліграфічний

центр «Київський університет», 2018. 320 с.

Trakhtenberh, I. (2013). Metal nanoparticles, production methods, fields of application, physicochemical and toxic properties. Ukrainian journal on problems of occupational medicine, 4(37), 62–74. (in

Ukrainian)

Трахтенберг І. М. Наночастинки металів, методи отримання, сфери застосування, фізико-хімічні та

токсичні властивості. Укр. журн. з проблем медицини праці. 2013. 4 (37). С. 62–74.

Downloads

Опубліковано

20.07.2023

Номер

Розділ

СТРЕСИ ЗАБРУДНЕННЯ ДОВКІЛЛЯ ТА РЕАКЦІЯ ОРГАНІЗМІВ