ФЛОРИСТИЧНІ ТА ЦЕНОТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РЕГІОНАЛЬНИХ ЛАНДШАФТНИХ ПАРКІВ ПОЛІСЬКОЇ ЧАСТИНИ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Володимир Свердлов Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т.Г. Шевченка https://orcid.org/0000-0002-4079-0831
  • Юрій Карпенко Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т.Г. Шевченка https://orcid.org/0000-0002-1703-8473

DOI:

https://doi.org/10.58407/bht.1.24.6

Ключові слова:

Українське Полісся, природно-заповідний фонд, регіональні ландшафтні парки, фіторізноманіття, рослинні угруповання, рідкісні види судинних рослин

Анотація

Однією із найактуальніших проблем сьогодення є необхідність збереження та охорони середовищ існування, біологічного і ландшафтного різноманіття, i в першу чергу фіторізноманіття та ценокомплексів. Екосистеми Українського Полісся характеризуються значним біорізноманіттям та є відносно збереженими і унікальними для Східної Європи. Тут зосереджена багата флора та фауна з комплексом бореальних і центральноєвропейських видів.

Мета дослідження полягала у характеристиці сучасного стану, флористичних і ценотичних особливостей, розкритті окремих ландшафтних характеристик регіональних ландшафтних парків поліської частини України.

Методологія. Для виконання дослідження використовувалися загальноприйняті методи та методики (маршрутний, геоботанічних описів ключових територій), які дозволили навести сучасні характеристики територій РЛП поліської частини України, зокрема їх флористичних і ценотичних особливостей. Здійснено узагальнення авторських даних щодо рідкісного фіторізноманіття РЛП території досліджень. Назви таксонів судинних рослин наводяться на основі сучасних підходів номенклатури та згідно даних Національної мережі інформації з біорізноманіття (UkrBIN).

Наукова новизна. На підставі проведених власних флорохорологічних досліджень, опрацювання гербарної колекції Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка та аналізу літературних джерел узагальнено флористичні та ценотичні особливості територій РЛП поліської частини України.

Висновки. У межах поліської частини України створено 5 РЛП (Прип’ять-Стохід (1995 рік створення), Надслучанський (2000), Міжрічинський (2002), Ялівщина (2014) та Пташиний рай (2017), які виступають важливими елементами природно-заповідної мережі для збереження біорізноманіття та ландшафтів на регіональному рівні. Вони мають загальну площу 118260,45 га, що становить  1,62 % від загальної площі території Українського Полісся та забезпечують охороною природно-територіальні комплекси з відповідною флористичною та ценотичною структурою та рядом рідкісних видів судинних рослин і угруповань з Зеленої книги України. Слід наголосити, що якісно вони охоплюють не всі фізико-географічні області Українського Полісся, але і кількісні показники, зокрема збільшення площ існуючих РЛП могли б охопити охороною територіально більшу кількість рідкісних видів фіторізноманіття та угруповань, які є репрезентативними для поліського регіону, збільшивши відсоток його заповідності.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Andrienko, T. L. (2006). Phytodiversity of Ukrainian Polesie and its protection. Phytosociocenter. (in Ukrainian)

Андрієнко Т. Л. Фіторізноманіття Українського Полісся та його охорона. Київ: Фітосоціоцентр, 2006. 316 с.

Andrienko, T. L., Lukash, O. V., & Pryadko, O. I. (2007). Rare species of vascular plants of Chernihiv region and their representation in nature reserves. Protected Areas in Ukraine, 13(1-2), 33–38. (in Ukrainian)

Андрієнко Т., Лукаш О., Прядко О. Рідкісні види судинних рослин Чернігівщини та їх представленість на природно-заповідних територіях області. Заповідна справа в Україні. 2007. Т. 13, № 1-2. С. 33–38.

Andrienko, T., Parchuk, G., & Yashchenko, P. (2008). Regional Landscape Park «Pripyat – Stokhid». To Interstate Nature Protected Areas of Ukraine (pp. 67–75). (in Ukrainian)

Андрієнко Т., Парчук Г., Ященко П. Регіональний ландшафтний парк «Прип'ять – Стохід». Міждержавні природно-заповідні території України. Київ, 2008. С. 67–75.

Blasi, A. (2017). National parks of Europe.

Didukh, J. (2008). National Atlas of Ukraine. State Scientific and Production Enterprise «Kartographia». (in Ukrainian)

Дідух Я. Національний атлас України. Київ : ДНВП "Картографія", 2008. 320 с.

Didukh, J., & Shelyah-Sosonko, Y. (2003). Geobotanical zoning of Ukraine and adjacent territories. Ukrainian Botanical Journal, 60(1), 6–17. (in Ukrainian)

Дідух Я., Шеляг-Сосонко Ю. Геоботанічне районування України та суміжних територій. Український ботанічний журнал. 2003. Т. 60, № 1. С. 6–17.

Green Book of Ukraine – Ministry of Environmental Protection and Natural Resources of Ukraine. The Ministry of Environmental Protection and Natural Resources of Ukraine is the official website. https://mepr.gov.ua/diyalnist/napryamky/bioriznomanittya/zelena-knyga-ukrayiny-2/

Зелена книга України – Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України. Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України – офіційний сайт. URL: https://mepr.gov.ua/diyalnist/ napryamky/ bioriznomanittya/zelena-knyga-ukrayiny-2/ (дата звернення: 09.04.2024).

Grokhovska, Y., Volodymyrets, V., & Konontsev, S. (2021). Diversity and dynamics of hydrophilic flora of Lowland Polissya (on the example of the Sluch River basin). Biosystems Diversity, 29(3), 303–310. https://doi.org/10.15421/012138.

Europe’s Nature Parks, Landscape Parks and Regional Parks. (2021). Europe’s Nature Parks, Landscape Parks and Regional Parks. Retrieved January 31, 2023, from https://www.european-parks.org/home

Grishchenko, Y. (Ed.). (2008). Nature Reserve Fund of Rivne Region. Volyn amulets. (in Ukrainian)

Природно-заповідний фонд Рівненської області / ред. Ю. Грищенка. Рівне : Вол. обереги, 2008. 216 с.

Karpenko Yu., Pototsʹka S., & Sverdlov V. (2023). Vascular plants of the spontaneous flora of the regional landscape park «Yalivshchyna»(Chernihiv). Biota. Human. Technology, (3), 7–18. https://doi.org/10.58407/bht.3.22.1. (in Ukrainian)

Карпенко Ю., Потоцька С., Свердлов В. Судинні рослини спонтанної флори регіонального ландшафтного парку «Ялівщина» (м. Чернігів). Biota. Human. Technology. 2023. № 3. С. 7–18. URL: https://doi.org/10.58407/bht.3.22.1 (дата звернення: 11.02.2024).

Karpenko, Yu. (Ed.). (2023). Rare biodiversity of the territory of the regional landscape park "Yalivshchyna": structure, distribution and principles of protection. Desna Polygraph. (in Ukrainian)

Раритетне біорізноманіття території регіонального ландшафтного парку «Ялівщина»: структура, поширення та засади охорони: монографія / ред. Ю. Карпенко. Чернігів: Десна Поліграф, 2023. 128 с.

Kharchyshyn, V., Sobko, V., Melnyk, V., Sirenkyi, S., Lysak, G., & Zhuravsky, R. (2003). Rare and endangered plants of Ukrainian Polesie. Phytosociocenter. (in Ukrainian)

Рідкісні і зникаючі рослини Українського Полісся / В. Харчишин та ін. Київ : Фітосоціоцентр, 2003. 248 с.

Kolomiychuk, V., & Onyshchenko, V. (2018). Phytodiversity of the Regional Landscape Park «Bird Paradise» (Kyiv region). Modern Phytosozological Research in Ukraine (2nd ed., pp. 20–25). (in Ukrainian)

Коломійчук В., Онищенко В. Фіторізноманіття регіонального ландшафтного парку «Пташиний Рай» (Київська область). Сучасні фітосозологічні дослідження в Україні : Зб. наук. пр. з нагоди вшанування пам’яті видат. фітосозолога, д.б.н., проф. Т.Л. Андрієнко-Малюк (1938-2016 рр.), м. Київ. 2018. С. 20–25.

Mykytin, T. M. (2017). Regional Landscape Park «Nadsluchansky»: ecological and economic prerequisites for rational use of natural resources. Volin. amulets. (in Ukrainian)

Микитин Т. М. Регіональний ландшафтний парк «Надслучанський»: еколого-економічні передумови раціонального природокористування : монографія. Рівне : Волин. обереги, 2017. 246 с.

National Parks WMS. (2023). The official portal for European data | data.europa.eu. Retrieved April 13, 2024, from https://data.europa.eu/data/datasets/dd49e02c-ea87-4ffc-89dd-f888608d95b7? locale=en

On the Nature Reserve Fund of Ukraine, Law of Ukraine No. 2456-XII: as of January 1, 2024 (2024). Retrieved February 11, 2024, from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-12#Text (in Ukrainian)

Про природно-заповідний фонд України : Закон України від 16.06.1992 р. № 2456-XII : станом на 1 січ. 2024 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-12#Text (дата звернення: 11.02.2024).

Plantae 2022. In UkrBIN: Ukrainian Biodiversity Information Network [public project & web application]. (2022). UkrBIN, Database on Biodiversity Information. Retrieved March 01, 2024, from: https://ukrbin.com.

Pryadko, O. (2004). Coenotic and floristic diversity of RLP «Mizhrichynskyi» (Chernihiv region). Bulletin of Zaporizhzhya State University, (1), 190–195. (in Ukrainian)

Прядко О. Ценотичне та флористичне різноманіття РЛП «Міжрічинський» (Чернігівська область). Вісник Запорізького державного університету. 2004. № 1. С. 190–195.

Downloads

Опубліковано

20.05.2024

Номер

Розділ

ФІТОБІОТА