ОЦІНКА ВМІСТУ РУХОМИХ ФОРМ Fе, Zn, Cu, Cd ТА Pb В ҐРУНТІ

Автор(и)

  • Олена Купчик Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т.Г. Шевченка
  • Анастасія Савонова Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т.Г. Шевченка

Ключові слова:

ґрунт, важкі метали, інверсійна вольтамперометрія, фотоколориметрія, забруднення

Анотація

ABSTRACT

Purpose. To control the content of heavy metals to prevent toxic effects on the environment.

Methodology. Soil sampling and its study were conducted in May 2019. Aqueous extract was used for the study, which was analyzed immediately after its receipt. The method of inversion voltammetry and photocolorimetry was used to determine the concentration of heavy metals in soil extracts. The content of zinc (II), copper (II), cadmium (II) and lead (II) ions was determined by the method of additives, the content of total iron by the method of calibration graph.

Scientific novelty. A study of the content of heavy metal ions in the soil of some parts of Chernihiv region, to determine the anthropogenic load (ТРP, vehicles) on the soil cover.

Conclusions. In terms of the scale of impact on the environment, thermal energy and motor transport occupy the first places. Emissions from thermal power plant (ТРP) and cars are mostly deposited on the ground. Soil compounds bind heavy metal ions for a long time, preventing their migration. The buffer capacity of the soil relative to metals depends on many factors: soil composition, acidity, complexation processes, oxidation-reduction, sorption-desorption, etc. The study of the content of heavy metals in soils is necessary to control the state of the environment, protect it from pollution.

Due to the man-caused load, the soil in the surveyed areas has polyelement contamination. Studies have shown that the content of heavy metals in soil samples does not exceed the level of MPC of mobile forms.As a result of the calculation of the concentration coefficient, it was found that zinc and cadmium are leached from the soil, and copper, lead and iron (in most cases), on the contrary, accumulate. According to the total pollution index, the studied soils belong to the category of hazardous and extremely dangerous, which is explained by the proximity to the sources of pollution - Chernihiv ТРP and highway.

 

АНОТАЦІЯ

Мета роботи. Контроль вмісту важких металів для запобігання токсичного впливу на навколишне середовище.

Методологія. Відбір проб ґрунту та його дослідження проводились у травні 2019 р. Для дослідження використовувалася водна витяжка, яку аналізували безпосередньо після її отримання. Для визначення концентрації важких металів в витяжках ґрунту використовували метод інверсійної вольтамперометрії та фотоколориметрію. Вміст іонів цинку (ІІ), купруму (ІІ), кадмію (ІІ) та свинцю (ІІ) встановлено методом добавок, вміст загального заліза – методом калібрувального графіку.

Наукова новизна. Проведено дослідження вмісту іонів важких металів в ґрунті окремих ділянок Чернігівської області, щодо визначення антропогенного навантаження (ТЕЦ, автотранспорт) на ґрунтовий покрив.

Висновки. За масштабами впливу на навколишнє середовище теплова енергетика та автотранспорт посідають перші місця. Викиди ТЕЦ та автомобілів в основному осідають на ґрунт.

Сполуки ґрунту на тривалий термін зв'язують іони важких металів, перешкоджають їх міграції. Буферна ємність ґрунту щодо металів залежить від багатьох факторів: складу ґрунту, кислотності, процесів комплексоутворення, окиснення–відновлення, сорбції–десорбції та ін. Вивчення вмісту важких металів у ґрунтах необхідне для контролю за станом навколишнього середовища, охорони його від забруднення.

Внаслідок техногенного навантаження ґрунт на обстежених ділянках має поліелементне забруднення. Проведені дослідження виявили, що вміст важких металів в зразках ґрунту не перевищує рівня ГДК рухомих форм. Внаслідок розрахунку коефіцієнта концентрації виявлено, що цинк та кадмій вилуговуються з ґрунту, а купрум, свинець та залізо (в більшості випадків) навпаки, накопичуються. За сумарним показником забруднення досліджувані ґрунти відносяться до категорії небезпечних та надзвичайно небезпечних, що пояснюється наближенням до джерел забруднення – Чернігівська ТЕЦ та автомагістраль.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Опубліковано

28.09.2022

Номер

Розділ

ХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ