ФЛОРИСТИЧНІ, ТАКСОНОМІЧНІ ТА ЕКОЛОГО-ІНДИКАТОРНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ УРОЧИЩ ВИЖНИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.58407/bht.1.24.5

Ключові слова:

фіторізноманіття, нішові поля, флористичний склад біотопів, національний природний парк «Вижницький»

Анотація

Мета роботи. Проаналізувати фітоценози національного природного парку «Вижницький» для з’ясування екотопологічних характеристик, здійснити структурний аналіз та порівняльну синфітоіндикаційну оцінку.

Методологія досліджень базувалася на камеральних та польових дослідженнях, матеріали зібрано із використанням геоботанічних методів. Таксономічну структуру аналізували за родинами, класами, відділами згідно з систематичними класифікаціями. Синтаксони ідентифікували, використовуючи Український геоботанічний сайт. Аналіз екологічної структури в здійснювали із застосуванням екологічних шкал.

Наукова новизна. Висвітлено результати вивчення флоро-фітоценотичної різноманітності урочищ національного природного парку Вижницький. Здійснено комплексне дослідження флоронаселення. Розкрито основні аспекти фіторізноманіття, звертаючи увагу на таксономічний, екологічний та географічний аспекти. Встановлено особливості флористичного складу залежно від гідротопу, трофотопу та характеристик ґрунту, виявлено головні чинники біотопів Picea і Abies (Abies and Picea woodland) (G3.1), що дозволяє зрозуміти взаємозв’язки між рослинами та оселищем і сприяє більш глибокому розумінню функціонування екосистеми.

Висновки. Досліджено видове, таксономічне та екологічне різноманіття рослин національного природного парку «Вижницький». Показано, що основу флористичного складу за відношенням до гідротопу утворюють рослини свіжих та вологих лучних екотопів з повним промочуванням і тимчасовим надмірним зволоженням кореневмісного шару ґрунту опадами та талими водами. За відношенням до трофотопу виявлено переважання рослин слабо-кислих ґрунтів, за відношенням до вмісту азоту у ґрунті – гемінітрофілів, а за абезпеченістю ґрунтів солями – семіевтрофів. На основі аналізу нішових полів і нішових просторів виявлені головні лімітуючі чинники: для кліматопу – термічний режим і вологість клімату; для едафотопу – водний і сольовий режими ґрунтів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Chorney, I. I., Budzhak, V. V., Yakushenko, D. M. et. al. (2005). Vyzhnytsky National Nature Park. Flora. Nature Protected Areas of Ukraine. Flora. Phytosociocenter (in Ukrainian).

Чорней І. І., Буджак В. В., Якушенко Д. М. та ін. Національний природний парк «Вижницький». Рослинний світ. Природно-заповідні території України. Рослинний світ. Вип. 4. Київ: Фітосоціоцентр, 2005. 248 с.

Didukh, Y. P. (2012). Fundamentals of bioindication. Naukova dumka (in Ukrainian)

Дідух Я. П. Основи біоіндикації. Київ: Наук. думка, 2012. 343 с.

Institute of Geography, Intelligent Systems GEO, Ukrainian branch of the World Data Center. (n.d.). National Atlas of Ukraine. http://wdc.org.ua/atlas/default.html (in Ukrainian)

Національний атлас України [Електронний ресурс] / Ін-т географії, Інтелектуальні системи ГЕО, Українське відділення Світового центру даних. URL: http://wdc.org.ua/atlas/default.html (дата звернення 31.03.2024)

Lavrov, V. V., Miroshnyk, N. V., Shupova, T. V., Teslenko, I. K., & Gonchar, G. Yu. (Eds.). (2021). Scientific bases of integral assessment of park forest ecosystems in a large city. Methodical recommendations. (V.V. Lavrov, Ed.). https://rep.btsau.edu.ua/bitstream/BNAU/5891/1/Naukovi_osnovy_intehr.pdf (in Ukrainian)

Лавров В. В., Мірошник Н. В., Шупова Т. В., Тесленко І. К., Гончар Г. Ю. Наукові основи інтегрального оцінювання паркових лісових екосистем в умовах великого міста. Методичні рекомендації / під заг. редакцією д.с.-г.н. проф. В.В. Лаврова. Київ, 2021. 68 с.

Lukash, O., Hutnyk, Ye., & Morskyi, V. (2023). Vegetation successions of the Chernihivcity roadside lawns due to anthropogenic pressure and weather and climate conditions changes. Biota. Human. Technology, 3, 69–82. https://doi.org/10.58407/bht.3.23.5 (in Ukrainian)

Лукаш О., Гутник Є., Морський В. Сукцесії рослинності придорожніх газонів міста Чернігова у зв’язку антропогенним тиском та змінами погодно-кліматичних умов. Biota. Human. Technology, 2023. №3. С.69-82. https://doi.org/10.58407/bht.3.23.5

Matuszkiewicz, W. (2023). Guide to the determination of Polish plant communities. Wydawnictwo Naukowe PWN. (in Polish)

Morozova, T. V., & Gutsulyak, O. G. (2012). Assessment of foci of drying of European spruce (Picea abies (L.) Karst) taking into account the edaphic and biotic components of the consortium nucleus. Bulletin of Vasyl Stefanyk Prykarpattia National University. Series Biology, ХVIІ, 186-190. (in Ukrainian)

Морозова Т.В., Гуцуляк О.Г. Оцінка осередків всихання ялини європейської (Picea abies (L.) Karst) з урахуванням едафічної та біотичної складових консорційного ядра. Вісник Прикарпатського нац. ун-ту імені Василя Стефаника. Серія Біологія, 2012. Вип. ХVIІ. С 186-190.

Mucina, L., Bültmann, H., Dierssen, K., Theurillat, J.-P., Raus, T., Carni, A., Šumberová, K., Willner, W., Dengler, J., Schaminee, J. H. J., & Hennekens, S. M. (2016). Vegetation of Europe: hierarchical floristic classification system of vascular plant, bryophyte, lichen, and algal communities. Applied Vegetation Science, 19(S1), 3–264. https://doi.org/10.1111/avsc.12257

Onishchenko, V. A., & Andrienko, T. L. (Eds.) (2012). Phytodiversity of reserves and national natural parks of Ukraine. Part 2. National Natural Parks. Phytosociocenter. (in Ukrainian).

Фіторізноманіття заповідників і національних природних парків України. Ч.2. Національні природні парки / за ред. В.А. Онищенка і Т.Л. Андрієнко. Київ: Фітосоціоцентр, 2012. 580 c.

Otýpková, Z. (2009). The influence of sample plot size on evaluations with Ellenberg indicator values. Biologia, 64(6), 1123-1128. https://doi.org/10.2478/s11756-009-0184-6

Palinchak, M. M., Dyachenko, I. B., & Roshko, S. M. (2017). Classification of Nature Protected Areas and Objects in the Context of the IUCN Convention and Legislative Acts of Ukraine. Scientific Bulletin of Uzhhorod National University, 16(2), 56-60. (in Ukrainian)

Палінчак М. М., Дяченко І. Б., Рошко С. М. Класифікація природно-заповідних територій та об’єктів у контексті конвенції МСОП та законодавчих актів України Науковий вісник Ужгородського національного університету, 2017. Вип. 16(2). С. 56-60.

Protopopova, V. V., Shevera, M. V., Anishchenko, I. M., & Terentyeva, N. G. (2010). Analysis of the species composition of cenophytes of urban floras of different botanical-geographical zones of Ukraine using methods of mathematical statistics. Ukrainian botanical journal, 67(4), 536–546 (in Ukrainian).

Протопопова В. В., Шевера М. В., Аніщенко І. М., Терентьєва Н. Г. Аналіз видового складу кенофітів урбанофлор різних ботаніко-географічних зон України із застосуванням методів математичної статистики. Укр. ботан. журн., 2010. Т. 67, № 4. С. 536–546.

Shelyah-Sosonko, Y. R., Dubyna, D. V., Minarchenko, V. M., & Ustymenko, P. M. (2002). To the Cadastre of Vegetation and Plant Resources: Indicators and Order of Primary Accounting. Ukrainian botanical journal, 59(3), 330–341.

Шеляг-Сосонко Ю. Р., Дубина Д. В., Мінарченко В. М., Устименко П. М. До кадастру рослинності і рослин¬них ресурсів: показники та порядок первинного обліку. Укр. ботан. журн., 2002. 59, №3. С. 330–341.

Sytschak, N. M. (2015). Addition to the flora of vascular plants of the Vyzhnytskyi NPP, Chernivtsi region. Biological systems, 7(2), 244-248.

Cичак Н.М. Доповнення до флори судинних рослин НПП «Вижницький», Чернівецька область. Біологічні системи, 2015. Т. 7. Вип. 2. С. 244-248.

Szymura, T. H., Szymura, M., & Macioł, A. Bioindication with Ellenberg’s indicator values: A comparison with measured parameters in Central European oak forests. Ecological Indicators, 2014, 46, 495–503. https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2014.07.013

Ukrainian geobotanical website. (n.d.). Cynosurion cristatiTx. 1947. In Syntaxonomy of the Ukraine vegetation. Retrieved March 3, 2024, from https://geobot.org.ua/syntaxonomy/283/ (in Ukrainian) Cynosurion cristatiTx. 1947.

Синтаксономія рослинності України. URL: https://geobot.org.ua/syntaxonomy (дата звернення: 03.03.2024)

Wagner, М., Kahmen, А., Schlumprecht, H., Audorff, V., Perner. J., Buchmann, N., & Weisser, W. (2007) Prediction of herbage yield in grassland: How well do Ellenberg N-values perform? Applied Vegetation Science, 10(1), 15-24 https://doi.org/10.1111/j.1654-109X.2007.tb00499.x

WFO (2023). Plant List. In World Flora Online. Version2023.06. Retrieved September 04, 2023, from https://wfoplantlist.org/plant-list/

Yakubenko, B. E., Popovych, S. Yu., Ustymenko, P. M., Dubyna, D. V., & Churilov, A. M. (2018). Geobotany: methodological aspects of research: textbook. Lira K. (in Ukrainian)

Якубенко Б. Є., Попович С. Ю., Устименко П. М., Дубина Д. В., Чурілов А. М. Геоботаніка: методичні аспекти досліджень: навчальний посібник. Київ: Ліра К, 2018. 316 с.

Zhukov, O. V. (2015) Phytoindication evaluation of measurements obtained with the help of multidimensional scaling of the structure of plant communities. Black Sea Botanical Journal, 11(1), С. 84-98. (in Ukrainian)

Жуков О.В. Фітоіндикаційне оцінювання вимірів, отриманих за допомогою багатовимірного шкалю¬вання структури рослинного угруповання. Чорноморський ботанічний журнал, 2015. Т. 11, № 1. С. 84-98.

Zhukov, O. V. (2010) Bellegard-Akimov ecomorphs and ecological matrices Ecology and noosphere, 21(3-4), 109-111 (in Ukrainian)

Жуков О. В. Екоморфи Бельгарда – Акімова та екологічні матриці. Екологія та ноосферологія, 2010. Т. 21, № 3-4. С.109-111

Downloads

Опубліковано

20.05.2024

Номер

Розділ

ФІТОБІОТА