РІД PLATANUS L. НА ЗАКАРПАТТІ

Автор(и)

  • Михайло Біланич Комунальний заклад "Закарпатський обласний краєзнавчий музей ім. Т. Легоцького" Закарпатської обласної ради https://orcid.org/0009-0005-1519-3954

DOI:

https://doi.org/10.58407/bht.2.23.2

Ключові слова:

Закарпаття, рослини-інтродуценти, Platanus L.

Анотація

Зроблено короткий огляд поширення різних видів платану на території Закарпаття і проаналізовано наявність у цьому регіоні інших видів та міжвидових гібридів роду Platanus L.

Метою статті є вивчення видового складу і поширення видів роду Platanus на Закарпатті та історичний аспект інтродукції, перспективи для використання в озелененні міст і сіл Закарпатської області.

Методологія. У ході дослідження використано такі методи: 1) порівняльно-описовий метод визначення видів дерев; 2) порівняльно-генетичний метод дослідження для найстарішого на Закарпатті дерева цього роду – платана «Другетів».

Тема дослідження, що торкається процесу та наслідків інтродукції платанів як дерев-екзотів, має незаперечну актуальність, адже внаслідок інтенсивної урбанізації життя з невпинним посиленнням антропогенного навантаження на біосферу та зростанням забруднення атмосферного повітря ускладнює екологічну ситуацію взагалі і, таким чином, порушує проблему охорони навколишнього середовища.

Наукова новизна. Історично платани були інтродуковані майже по всіх містах Закарпатської області. Дотепер цими деревами активно озеленюють парки, сквери й узбіччя доріг. Детальне дендрологічне дослідження окремих видів екзотів доповнює флористичний аналіз озеленення міст Закарпаття, що його проводять на сьогодні науковці та спеціальні експертні групи.

Висновки. Види і міжвидові гібриди роду Platanus ростуть майже по всіх містах Закарпаття, однак їхній видовий склад і поширення на Закарпатті потребує детальнішої перевірки. Зокрема, необхідне перевизначення всіх дерев, які у старих літературних джерелах належать до виду «платан західний».

Платан Другетів, що у парку Підзамковому, належить до виду Platanus acerifolia (Aiton) Willd. і має природоохоронний статус, але для його охорони потрібно вжити більше заходів, наприклад зробити навколо дерева огорожу, щоб відпочивальники не витоптували ґрунт у його підніжжі й, тим самим, не вкорочували віку цьому гіганту, провести етикетування, встановити інформаційно-охоронний щит.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Beseganych, I. V. (2016). Historical aspects of the formation and inventory of the park of culture and recreation “Under the castle” in the city of Uzhhorod. In Ya. Hasynets, L. Felbaba-Klushyna, O. Kravets, V. Nikolaychuk, O. Kolesnyk, V. Sabadosh, I. Besehanych, R. Kish, A. Soyma, M. Soyma, S. Obryskiy (Eds), Vital issues of the Сarpathian flora research: retrospective and present state: Abstracts of International scientific conference, 2016, Uzhhorod, (pp. 14-15). (in Ukrainian)

Бесеганич І. В. Історичні аспекти формування та інвентаризація парку культури та відпочинку “Під замком” міста Ужгород. Актуальні питання досліджень рослинного світу Карпат: ретроспектива та сучасність: Збірник тез Міжнародної наукової конференції, 8-9 грудня 2016 р. Ужгород: Говерла, 2016. С. 14-15.

Beseganych, I., Hasynets, Ya., Kish, R., Soyma A., & Vakerych, M. (2020). Tree and shrub plantations of the "Maly Galagov" microdistrict of Uzhhorod - history of formation and current state. Scientific bulletin of Uzhhorod University: Biology series, 48, 56-71. DOI: https://doi.org/10.24144/1998-6475.2020.48.56-71 (in Ukrainian)

Бесеганич І., Гасинець Я., Кіш Р., Сойма А., Вакерич М. Деревно-чагарникові насадження мікрорайону «Малий Ґалаґов» м. Ужгорода – історія формування та сучасний стан. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Біологія. 2020. Вип. 48. С. 56-71. DOI: https://doi.org/10.24144/1998-6475.2020.48.56-71

Bilanych, M. (2010). Paleobotanical specimens in the stock collection of the Transcarpathian Museum of Local History. Scientific collection of the Transcarpathian Museum of Local History, 9–10, 116–119. (in Ukrainian)

Біланич М. Палеоботанічні зразки в фондовій колекції Закарпатського краєзнавчого музею. Науковий збірник Закарпатського краєзнавчого музею. 2010. Вип 9-10. С. 116-119.

Bilanych, М. (2019, Yun 28). London Plane in the park of Pidzamkovyj, Uzhhorod, Transcarpathia, Ukraine. Monumentals tree. https://www.monumentaltrees.com/en/photos/92458/

Fedaka, S. (2010). Uzhhorod through the ages. Essays on the history of Uzhhorod. OJSC “Patent”. (in Ukrainian)

Федака С. Ужгород крізь віки. Нариси з історії Ужгорода. Ужгород: ВАТ “Патент”, 2010. 296 с.

Fodor, S. S. (1963). Characteristics of certain species of acclimatized exotic plants in need of protection. Sycamores. Your friend. Transcarpathian regional book and newspaper publishing house. (in Ukrainian)

Фодор С. Характеристика окремих видів акліматизованих екзотичних рослин, що потребують охорони. Твій друг. Ужгород: Закарпатське обласне книжково-газетне видавництво, 1963. С. 119.

Fodor, S. S. (1964). Acclimatized tree and shrub breeds. Let's protect nature! Carpathians. (in Ukrainian)

Фодор С. С. Акліматизовані деревні та чагарникові породи. Охороняймо природу. Ужгород: Карпати, 1964. С. 75-90.

Fodor, S. S., Terletskyi, V. K., Gladun, Y. D. (1982). Exotics of the Carpathians. Karpaty. (in Ukrainian)

Фодор С. С., Терлецький В.К, Гладун Я. Д. Екзоти Карпат. Ужгород: Карпати, 1982. 120 с.

Hasynets, Y. S., Beseganych I. V., Kish, R. Y., Soyma, A. D., & Vakerych, M. M. (2017). Dendroflora of the square square Sandora Petefi of Uzhgorod and its current state. Scientific Bulletin of Uzhgorod University: Biology series, 42, 94-105. (in Ukrainian)

Гасинець Я. С., Бесеганич І. В., Кіш Р. Я., Сойма А. Д., Вакерич М. М. Дендрофлора скверу пл. Шандора Петефі м. Ужгорода та її сучасний стан. Науковий вісник Ужгородського університету: cерія Біологія. 2017. Вип.42. С.94-105.

Hrabovyj, V. M. (2003). Biological basis of the introduction of Platanus L. species in the Right Bank Forest-Steppe of Ukraine and the prospects of use in culture. [Abstract of the dissertation for obtaining the scientific degree of candidate of Biological Sciences: 03.00.05, Kyiv, NAS of Ukraine; National Botanical Garden named after M. M. Hryshko]. Library of theses of Ukraine http://www.disslib.org/biolohichni-osnovy-introduktsiyi-vydiv-rodu-platanus-l-v-pravoberezhnomu-lisostepu.html (in Ukrainian).

Грабовий В.М. Біологічні основи інтродукції видів роду Platanus L. в Правобережному Лісостепу України та перспективи використання в культурі: автореферат дис. на здобуття наукового ступеня канд. біол. наук: 03.00.05. / НАН України; Національний ботанічний сад ім. М.М.Гришка. Київ, 2003. 22 с.

Ilyinskaya, I. A. (1968). Neogene floras of the Transcarpathian region of the Ukrainian SSR. Nauka. (in Russian)

Ильинская И. А. Неогеновые флоры Закарпатской области УССР. Ленинград: Наука 1968. 116 c.

Ivanyuk, T. M., Kotyuk, L. A., Krasevich, N. O. Mykhaylovskyi, L. V. & Trofymenko, P. I. (2013). Botanical Garden of the Zhytomyr National Agroecological University: information-reference. guidebook. Edition “Zhytomyr National Agroecological University”. (in Ukrainian)

Іванюк Т. М., Котюк Л. А., Красевич Н. О., Михайловський Л. В., Трофименко П. І. Ботанічний сад Житомирського національного агроекологічного університету: інформ.-довід. путівник. Житомир: Вид-во “Житомирський національний агроекологічний університет”, 2013. 163 с.

Kokhno, N. A. (Ed.). (1986). Trees and shrubs cultivated in the Ukrainian SSR. Angiosperms (Reference Guide). Naukova Dumka. (in Ukrainian)

Деревья и кустарники, культивируемые в Украинской ССР. Покрытосеменные (Справочное пособие) / Под ред. Н.А. Кохно. Киев.: Наукова думка, 1986. 720 с.

Kouta, R., (2012 Jul 5). Oriental Plane near the entrance of the arboretum, Trsteno, Adriatic Croatia. Monumentals tree. https://www.monumentaltrees.com/en/hrv/adriatic/dubrovnikneretva/4245_arboretum/8547

Krishtofovich, A. N. (1957). Paleobotany. State Scientific and Technical Publishing House of Oil and Mining and Fuel Literature. (in Russian)

Криштофович А. Н. Палеоботаника. Ленинград: Государственное научно-техническое издательство нефтяной и горно-топливной литературы, 1957. 650 с.

Mamchur, A.P. (2009). Paleobotanical Fund (Neogene). Scientific collections of the State Natural History Museum, 3. Lviv. 300 p. (in Ukrainian).

Мамчур А. П. Палеоботанічний фонд (неоген). Наукові колекції Державного природознавчого музею. Вип. 3. Львів, 2009. 300 с.

Matsenko, G. O. (2000). Book of Records of Ukraine: Nature around us. Educational book “Bohdan”. (in Ukrainian)

Маценко Г. О. Книга Рекордів України: Природа навколо нас. Тернопіль: Навчальна книга “Богдан”, 2000. 76 с.

Moskalyuk, B. (2019). The tree of wisdom – plane tree – grows in the KBR Arboretum. Zeleni Karpaty, 1-4, 106-109. (in Ukrainian)

Москалюк Б. Дерево мудрості – платан – зростає у дендропарку КБЗ. Зелені Карпати. 2019. №1-4. С. 106-109

Patskan, T. S., & Soyma, A. D. (2016). Tree-shrub species in the compositions of the Park of Culture and Recreation “Bozdosky” in the city of Uzhhorod. In Ya. Hasynets, L. Felbaba-Klushyna, O. Kravets, V. Nikolaychuk, O. Kolesnyk, V. Sabadosh, I. Besehanych, R. Kish, A. Soyma, M. Soyma, S. Obryskiy (Eds), Current issues of research on the flora of the Carpathians: retrospective and modernity: Collection of theses of the International Scientific Conference, 2016, Uzhhorod (pp. 51-52). (in Ukrainian).

Пацкан Т.С., Сойма А.Д. Дерево-чагарникові породи в композиціях Парку культури і відпочинку “Боздоський” м. Ужгорода. Актуальні питання досліджень рослинного світу Карпат: ретроспектива та сучасність: Збірник тез Міжнародної наукової конференції (8-9 грудня 2016 р., м. Ужгород). Ужгород: Вид-во УжНУ “Говерла”, 2016. С. 51-52.

Pop, S., Braslavets, V., Gamor, M. et al. (2011). Nature Reserve Fund of Zakarpattia Oblast. Karpaty. (in Ukrainian)

Поп С., Браславець В., Гамор М. та ін. Природно-заповідний фонд Закарпатської області / авт. колектив. за заг ред. Поп С.С. Ужгород: Карпати, 2011. 256 с.

Simkin, B. (1982). Sycamore. Chemistry and Life, 12, 51-53. (in Russian)

Симкин Б. Платан. Химия и Жизнь. 1982. №12. C. 51-53

Simkin, B. (1989). Trees of forests and parks. Radianska Shkola. (in Ukrainian)

Сімкін Б.Ю. Дерева лісів і парків. Київ: Радянська школа, 1989. 136 с.

Sokolov, S. Y. (Ed.). (1954). Trees and shrubs of the USSR (Vol. 3). Publishing House of the Academy of Sciences of the USSR. (in Russian)

Деревья и кустарники СССР / под ред. С. Я. Соколова. Т. 3, Москва-Ленинград: Изд-во Академии Наук СССР, 1954. - 872 с.

Sova, P. (1971). Green spaces and parks in Uzhgorod (manuscript in Fonds Transcarpathian Regional Museum of Local Lore named after T. Legotskyi, Arch-11761). Uzhgorod, February, 10-12 p. (in Russian)

Сова П. Зеленые насаждения и парки в Ужгороде (рукопись). Ужгород, 10 февраля, 1971. 12 c. (Фонди Закарпатського обласного краєзнавчого музею ім. Т. Легоцького, Арх-11761)

Soyma, A. (2011). Exotic dendroflora of the city of Uzhhorod. Scientific Bulletin of the Uzhgorod University: Biology Series, 30, 32-37. (in Ukrainian).

Сойма А. Екзоти дендрофлори міста Ужгород. Науковий вісник Ужгородського університету: Серія Біологія. 2011. Вип. 30. С. 32-37

Terletsky, V. K., Fodor, S. S., & Gladun, Y. D. (1985). Botanical treasures of the Carpathians. Carpathians. (in Ukrainian)

Терлецький В. К., Фодор С. С., Гладун Я. Д. Ботанічні скарбниці Карпат. Ужгород: Карпати, 1985. 136 с.

Topan, J., Kuzmina, M., Ivanova, N., & Zakharov, E. (2018). DNA Testing Laboratory Report (Cаnadian centre for DNA barcoding). MJT_DrugetLeaf_001, July 13. 1-5.

Vetvicka, V. (1985). Bäume und Sträucher. Artia.

Zabrutska, M. M., Soyma, M. V. (2016). To the issue of studying the dendroflora of the parks of the city of Uzhhorod. In Ya. Hasynets, L. Felbaba-Klushyna, O. Kravets, V. Nikolaychuk, O. Kolesnyk, V. Sabadosh, I. Besehanych, R. Kish, A. Soyma, M. Soyma, S. Obryskiy (Eds), Vital issues of the Сarpathian flora research: retrospective and present state: Abstracts of International scientific conference Uzhhorod, 2016, Uzhhorod (p. 32). (in Ukrainian)

Забруцька М. М., Сойма М. В. До питання вивчення дендрофлори парків міста Ужгорода. Актуальні питання досліджень рослинного світу Карпат: ретроспектива та сучасність: Збірник тез Міжнародної наукової конференції 8-9 грудня 2016 р. Ужгород: Вид-во УжНУ “Говерла”, 2016. C. 32.

Zahorulko, A. O., & Korshikov, I. I. (2020). Maple-leaf plane (Platanus acerifolia Willd.) in the conditions of the cities of the steppe zone of Ukraine. Scientific notes of Volodymyr Hnatyuk Ternopil National Pedagogical University: Biology series, 3-4(80), 13-20. ( in Ukrainian).

Загорулько А. О., Коршиков І. І. Платан кленолистий (Platanus acerifolia Willd.) в умовах міст степової зони України. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка: серія Біологія. 2020. Вип. 3-4(80). C. 13-20.

Downloads

Опубліковано

18.11.2023

Номер

Розділ

ФІТОБІОТА