Рецензійна форма

BIOTA. HUMAN. TECHNOLOGY.

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ» ІМЕНІ Т.Г. ШЕВЧЕНКА

T.H. SHEVCHENKO NATIONAL UNIVERSITY “CHERNIHIV COLEHIUM”

вул. Гетьмана Полуботка 53, 14013 Чернігів Україна

Hetmana Polubotka Str 53, 14013 Chernihiv Ukraine

Тел. / Tel. +38(066) 173 0260

Відповідальний редактор/Managing Editor: Наталія Ткачук, к.б.н., доц. / Nataliia Tkachuk PhD, Assoc Prof

e-mail: bht.journal.nuchc@gmail.com

 

РЕЦЕНЗІЙНА ФОРМА / REVIEW FORM

 

 

Назва / Title: ____________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Відправлено / Sent: _________________  20____

 

 1. Загальна оцінка (будь ласка, позначте) / General assessment (please mark):

- оригінальність / originality – 5 – 4 – 3 – 2

- технічна якість / technical quality – 5 – 4 – 3 – 2

- чіткість викладу / clarity of presentation– 5 – 4 – 3 – 2

- важливість / importance– 5 – 4 – 3 – 2

(5-відмінно / excelent, 4-добре / good, 3-задовільно / fair, 2-недостатньо /poor)

 

 1. Назва (точно відображає зміст статті або потребує перегляду – запропонуйте альтернативу). Будь ласка, уточніть / Title (accurately reflects the content of the paper or needs revision –suggest alternative). Please specify:

 

 

 1. Мова (граматично добре або потребує перегляду). Будь ласка, прокоментуйте / Language (grammatically good or needs revision). Please comment:

 

 

 1. Представлення (позначте одне) / Presentation (please check one):

- добре /good

- занадто коротко для ясності / too brief for clarity

- занадто довго / too lengthy

- містить невідповідний матеріал / containing irrelevant material

 

 

 1. Анотація та ключові слова (інформативні та адекватні, слід скоротити, переписати, відсутні). Будь ласка, прокоментуйте / Abstract and Key words (informative and adequate, should be condensed, should be rewritten, missing). Please comment:

 

 

 1. Цілі та гіпотези (чітко представлені, адекватно пов'язані зі станом знань, нечіткі). Будь ласка, прокоментуйте / Objectives and hypotheses (clearly presented, adequately connected with the state-of-knowledge, unclear). Please comment /:

 

 

 1. Методи (адекватні цілям дослідження, статистична обробка правильна та адекватна, потребують перегляду). Будь ласка, прокоментуйте / Methods (adequate to the aims of the study, statistical treatment correct and adequate, need revision). Please comment:

 

 

 1. Результати (чіткі та зрозумілі або незрозумілі). Будь ласка, прокоментуйте / Results (clear and easy to follow or unclear). Please comment:

 

 

 1. Обговорення та Висновки (добре підтверджені результатами, недостатньо підтверджені). Будь ласка, прокоментуйте / Discussion and Conclusions (well-supported by the Results, not well supported). Please comment:

 

 

 1. Цитована література (релевантна, нещодавня або недостатня, має бути розширеною, неправильна). Будь ласка, прокоментуйте / Literature cited (relevant, recent or insufficient, should be extended, incorrect). Please comment /:

 

 

 1. Список літературних джерел (будь ласка, позначте) / The list of references (please mark):

Вся література, вказана у списку джерел, цитована у тексті статті / All literature indicated in the list of references is cited in the text of the article

     Так / Yes

     Ні / No

Вся література, цитована у тексті статті, вказана у списку літературних джерел / All literature cited in the text of the article is listed in the list of references

     Так / Yes

     Ні / No

 

 

 1. Рисунки та таблиці (чіткі, добре пояснено в підписах, можуть бути пропущені, потрібно переставити, неналежної якості). Будь ласка, уточніть / Figures and tables (clear, well – explained in the captions, may be ommited, should be rearranged, inadequate quality). Please specify:

 

 

 1. Скорочення, формули, одиниці вимірювання (відповідають прийнятим стандартам, потребують доопрацювання, мають бути пояснені, необхідний список умовних позначень). Будь ласка, прокоментуйте / Abbreviations, formulae, units (conform to acceptable standards, need revision, should be explained, a notation list is necessary). Please comment:

 

 

 1. Рекомендація (позначте одну) / Recommendation (please check one):
 • Публікувати як є / Publish as it is
 • Опублікувати після незначної редакції / Publish after minor revision
 • Опублікувати після серйозної редакції / Publish after major revision
 • Відмовити у публікації / Reject the paper

 

15. Додаткові коментарі (можна позначити безпосередньо в рукописі) / Additional comments (could be marked directly on the manuscript):