NewInception https://journal.chnpu.edu.ua/index.php/newinception <p>NEW INCEPTION: електронний науковий журнал факультету дошкільної, початкової освіти і мистецтв Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка</p> <p> </p> uk-UA leonida13@ukr.net (Тетяна Гавриленко) smixnat@gmail.com (Наталія Стрілецька) Mon, 25 Jul 2022 10:26:35 +0300 OJS 3.3.0.10 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 МІЖПРЕДМЕТНІ ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНІСНОГО ТИПУ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ УМІНЬ ПРАЦЮВАТИ З ПІДРУЧНИКОМ https://journal.chnpu.edu.ua/index.php/newinception/article/view/59 <p>Публікуємо уривок із останньої праці Олександри Яківни Савченко «Система міжпредметних завдань на уроках з літературного читання»1, у якій розкрито поняття міжпредметних зв’язків, їх функції і види; обґрунтовано систему міжпредметних завдань як основного засобу реалізації міжпредметних зв’язків уроків літературного читання із змістом предметів українська мова, мистецтво, інтегрованого курсу «Я досліджую світ», природознавство; наведено результати їх експериментальної перевірки; визначено вплив системи міжпредметних завдань на якість сформованості у молодших школярів базових понять, загальнонавчальних умінь, цінностей, які мають наскрізний характер у початковій школі. <br><br>Із повним текстом методичного посібника можна ознайомитися на сайті Інституту педагогіки НАПН України (https://undip.org.ua/library/systemamizhpredmetnykh-zavdan-na-urokakh-z-literaturnoho-chytannia-metodychnyy-posibnyk/).</p> Олександра САВЧЕНКО (Автор) Авторське право (c) 2022 NewInception https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 https://journal.chnpu.edu.ua/index.php/newinception/article/view/59 Mon, 25 Jul 2022 00:00:00 +0300 СУЧАСНІ ФОРМИ ТА МЕТОДИ КОНТРОЛЮ Й ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ https://journal.chnpu.edu.ua/index.php/newinception/article/view/50 <p>Мета статті. Розкрити дидактичні засади упровадження форм і методів контролю й оцінювання навчальних досягнень молодших школярів в умовах Нової української школи. Методологія. Застосовано методи системного аналізу психологічної і педагогічної літератури, державних і нормативних документів з проблеми дослідження; індукції і дедукції, абстрагування і конкретизації, порівняння, що дали можливість розкрити методологічні та теоретичні засади, категоріальний апарат дослідження. Наукова новизна. Запропоновано авторське бачення сутності й дидактичної характеристики індивідуальної і групової форм контролю та методів їх реалізації – педагогічного спостереження, усного опитування, вивчення учнівських робіт, програмованого контролю, навчальних завдань, зокрема тестових і компетентнісно орієнтованих, квестів, навчальних проєктів. Розширено наукові уявлення про контроль і оцінювання навчальних досягнень учнів як невід’ємного складника дидактичної системи освіти: виявлено умови позитивного впливу контрольно-оцінювальної діяльності на забезпечення ефективності навчання у початковій школі. Висновки. Проведене дослідження дало змогу дійти висновку про доцільність поєднання в контрольно-оцінювальній діяльності учасників освітнього процесу різних форм, методів і засобів. Це дозволить вчасно, достовірно й комплексно виявити динаміку розвитку молодшого школяра, сприятиме підвищенню мотивації та інтересу учнів до навчання, збагатить практику діяльності вчителя, позитивно вплине на якість освітніх послуг.</p> Оксана ОНОПРІЄНКО (Автор) Авторське право (c) 2022 NewInception https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 https://journal.chnpu.edu.ua/index.php/newinception/article/view/50 Mon, 25 Jul 2022 00:00:00 +0300 ВІД ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА https://journal.chnpu.edu.ua/index.php/newinception/article/view/49 Світлана СТРІЛЕЦЬ (Автор) Авторське право (c) 2022 NewInception https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 https://journal.chnpu.edu.ua/index.php/newinception/article/view/49 Mon, 25 Jul 2022 00:00:00 +0300 Перші всеукраїнські педагогічні читання пам’яті О.Я. Савченко «Олександра Яківна Савченко. Уроки співпраці і спілкування» https://journal.chnpu.edu.ua/index.php/newinception/article/view/57 Оксана ОНОПРІЄНКО (Автор) Авторське право (c) 2022 NewInception https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 https://journal.chnpu.edu.ua/index.php/newinception/article/view/57 Mon, 25 Jul 2022 00:00:00 +0300 Про співпрацю науково-педагогічних працівників Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка та Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова https://journal.chnpu.edu.ua/index.php/newinception/article/view/58 Наталія СТРІЛЕЦЬКА (Автор) Авторське право (c) 2022 NewInception https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 https://journal.chnpu.edu.ua/index.php/newinception/article/view/58 Mon, 25 Jul 2022 00:00:00 +0300 ХІІ Міжнародні і ХXІХ Всеукраїнські педагогічні читання «Василь Сухомлинський у діалозі із сучасністю» https://journal.chnpu.edu.ua/index.php/newinception/article/view/62 Авторське право (c) 2022 NewInception https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 https://journal.chnpu.edu.ua/index.php/newinception/article/view/62 Mon, 25 Jul 2022 00:00:00 +0300 Компаративістика в дошкільній та початковій освіті https://journal.chnpu.edu.ua/index.php/newinception/article/view/60 Авторське право (c) 2022 NewInception https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 https://journal.chnpu.edu.ua/index.php/newinception/article/view/60 Mon, 25 Jul 2022 00:00:00 +0300 Методика навчання каліграфічного письма в початковій школі https://journal.chnpu.edu.ua/index.php/newinception/article/view/61 Авторське право (c) 2022 NewInception https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 https://journal.chnpu.edu.ua/index.php/newinception/article/view/61 Mon, 25 Jul 2022 00:00:00 +0300 ЗАКОНОДАВЧЕ ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ В УКРАЇНІ https://journal.chnpu.edu.ua/index.php/newinception/article/view/51 <p>Мета статті – на основі аналізу законодавчих і нормативно-правових документів та сучасної практики професійного розвитку науково-педагогічних працівників виявити тенденції його реалізації в Україні та встановити відповідність його реального стану нормам, викладеним у державних документах. Методологія. Методологічною основою дослідження є системний підхід. Основні методи дослідження: аналіз законодавчих актів, нормативно-правових документів, вивчення сучасного стану професійного розвитку науково-педагогічних працівників в університетах України, порівняння, узагальнення, систематизація теоретичних та емпіричних даних, термінологічний аналіз, контент-аналіз. Наукова новизна. На основі аналізу та узагальнення законодавчих актів та нормативно-правових документів, що стосуються професійного розвитку науковопедагогічних працівників, вивчення сучасного стану його здійснення в українських закладах вищої освіти обґрунтовано значення професійного розвитку у нарощуванні людського потенціалу та виявлено тенденції його реалізації у вищій освіті України. Висновки. Поняття «професійний розвиток» посідає вагоме місце у державних освітніх документах і стосується різних категорій працівників. Серед них окрема увага надається науково-педагогічним працівникам, які завдяки неперервному професійному удосконаленню трансформують найновіші наукові здобутки та інновації у зміст та організаційні форми вищої освіти, забезпечуючи їх відповідність актуальним професійним потребам особистості й перспективним потребам України. Основними тенденціями професійного розвитку науково-педагогічних працівників у системі вищої освіти України є такі: посилення інституційної автономії університетів щодо реалізації цього процесу й урахування його результатів; надання вченим радам університетів повноважень щодо управління професійним розвитком науковопедагогічних працівників; перетворення науково-педагогічних працівників на реальних суб’єктів власного професійного розвитку.</p> Олена ОТИЧ (Автор) Авторське право (c) 2022 NewInception https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 https://journal.chnpu.edu.ua/index.php/newinception/article/view/51 Mon, 25 Jul 2022 00:00:00 +0300 СТАН СФОРМОВАНОСТІ МОТИВАЦІЇ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ НУШ https://journal.chnpu.edu.ua/index.php/newinception/article/view/52 <p>Мета статті – діагностування рівня розвитку мотивації майбутніх педагогів до професійної діяльності в умовах Нової української школи (НУШ), зіставлення його з рівнем розвитку відповідної мотивації вчителів початкових класів, окреслення продуктивних шляхів підвищення мотивації здобувачів вищої освіти зі спеціальності 013 Початкова освіта. Методи дослідження. Для досягнення мети автори використали напівструктуроване наративне дослідження на основі наративної рамки із включенням метафоричних позицій. Результати дослідження було піддано якісному та кількісному аналізу із використанням методів ранжування, кількісного й атрибутивного групування результатів, методу сумарних оцінок та ін.</p> <p>Наукова новизна. Актуальність дослідження базується на особливостях практичної імплементації реформи «Нова українська школа» в українську освітню систему, що, зокрема, полягають у невідповідності між планом проведення реформи і її реальними наслідками. Автори вважають, що найвагоміше значення в подоланні цього розриву має підготовка вмотивованого вчителя, що має глибоке усвідомлення основних інновацій НУШ та прагне до професійної діяльності в умовах її реформування. Для проведення практичного дослідження автори виокремили в мотивації вчителя три основних показники: інноваційний (виявляв ставлення до освітніх інновацій); ціннісний (ілюстрував усвідомлення цінностей НУШ); інтенційний (демонстрував прагнення та особистісні наміри якісно організовувати освітній процес у НУШ у майбутній професійній діяльності). Висновки. У результаті дослідження було виявлено, що в майбутніх учителів початкових класів найбільш розвинено інноваційний показник, інтенційний перебуває на достатньому рівні, а ціннісний показник розвинено найменше. Загальний рівень розвитку мотивації майбутніх учителів початкових класів до професійної діяльності в умовах НУШ визначено на достатньому рівні. Результати дослідження дозволили авторам визначити продуктивні шляхи підвищення мотивації майбутніх учителів початкових класів до роботи в умовах НУШ: системне опанування відомостей про філософію НУШ та ключові позиції її формули в процесі фахової підготовки; аналіз та оновлення силабусів і робочих навчальних програм із дисциплін фахового циклу, забезпечення їх сучасним візуальним та аудіоконтентом; застосування інноваційних технологій навчання майбутніх учителів та ін.</p> Інна ХИЖНЯК, Ірина ВІКТОРЕНКО (Автор) Авторське право (c) 2022 NewInception https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 https://journal.chnpu.edu.ua/index.php/newinception/article/view/52 Mon, 25 Jul 2022 00:00:00 +0300 САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ З ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ: СИСТЕМНО-СИНЕРГЕТИЧНІ АСПЕКТИ https://journal.chnpu.edu.ua/index.php/newinception/article/view/53 <p>Мета статті – побудова алгоритму організації самостійної роботи у контексті опанування дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» студентами спеціальностей 012 Дошкільна освіта та 013 Початкова освіта; аналіз етапів його реалізації з погляду компетентнісного підходу. Методологія. Для визначення ступеня розкриття проблеми в науковому інформаційному просторі використано аналітико-синтетичний метод; для побудови алгоритму організації самостійної роботи застосовано методи узагальнення та візуалізації; метод систематизації використано під час відтворення системносинергетичних зв’язків у процесі організації самостійної роботи з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням». Наукова новизна. Сформульовано авторське визначення поняття «самостійна робота студентів з вивчення української мови за професійним спрямуванням». Побудовано алгоритм поетапної підготовки, реалізації та контролю самостійної роботи з аналізованої дисципліни. Визначено синергетичні аспекти організації системи самостійної роботи майбутніх фахівців педагогічної галузі. Висновки. До особливостей системної організації самостійної роботи під час вивчення дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» належить урахування позааудиторних видів діяльності в межах програми та дотично до неї, а також формування мисленнєвої та діяльнісної самостійності студентів під час лекційних і практичних занять. Організація самостійної роботи проходить 4 етапи: проєктивнометодичний, організаційно-управлінський, процесуальний, контрольний. Індивідуалізація навчання здійснюється за допомогою рівневих вимог до виконання та відповідних критеріїв оцінювання. До синергетичних аспектів організації системи самостійної роботи майбутніх фахівців педагогічної галузі віднесено профілізацію її змісту, корекцію системи оцінювання і термінів виконання залежно від виду підсумкового контролю, вибір форм виконання.</p> <p>&nbsp;</p> Ірина ГУМЕНЮК (Автор) Авторське право (c) 2022 NewInception https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 https://journal.chnpu.edu.ua/index.php/newinception/article/view/53 Mon, 25 Jul 2022 00:00:00 +0300 МУЗЕЙНА ПЕДАГОГІКА В ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ https://journal.chnpu.edu.ua/index.php/newinception/article/view/54 <p>Мета статті – розкрити систему роботи побудовану, на засадах музейної педагогіки у закладі вищої освіти та схарактеризувати засоби її практичної реалізації у процесі професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи. Методи дослідження. У процесі дослідження використано низку методів: теоретичні (аналіз і синтез педагогічної, музеєзнавчої і навчально-методичної літератури; метод узагальнення практичного досвіду; метод педагогічного проектування), що дозволили зіставити різні погляди на досліджувану проблему, обґрунтувати систему роботи з професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи засобами музейної педагогіки й, зокрема, визначити музейно-педагогіний інструментарій для цього; емпіричні (спостереження, анкетування, бесіда, педагогічний експеримент), які допомогли виявити результативність експериментальної роботи, встановити ефективність упровадження системи використання музейного потенціалу в професійній підготовці майбутніх учителів початкової школи; статистичні, що уможливили здійснення кількісного і якісного аналізу емпіричних даних. Наукова новизна. На основі середовищного, діяльнісного, компетентнісного та особистісно-орієнтованого підходів у статті розглянуто предметно-просторове середовище музеїв, передусім педагогічного профілю, як певний активний простір (освітнє середовище) професійної підготовки здобувачів вищої освіти і як засіб здійснення продуктивних змін у педагогічній освіті. Актуалізовано питання використання музейного потенціалу в структурі професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи з опорою на власний практичний досвід роботи у закладі вищої освіти. Висновки. Описано широкі можливості залучення музейного потенціалу у професійну підготовку майбутніх учителів початкової школи. Система роботи представлена як комплекс аудиторних і позааудиторних видів діяльності, спеціально організованих у музеях (котрі є невід’ємним компонентом освітнього середовища закладу вищої освіти), побудована на основних видах діяльності у вищій школі (навчальній, науковій, виховній), і реалізується за допомогою педагогічно доцільного інструментарію (форм, методів і прийомів). Запропонована педагогічна технологія музейної педагогіки, спрямована на усвідомлення майбутніми вчителями початкової школи важливості музейного впливу на гармонійний розвиток молодшого школяра, оволодіння методикою музейно-педагогічної діяльності.</p> Юлія ПАВЛЕНКО, Юлія ЛИМАР (Автор) Авторське право (c) 2022 NewInception https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 https://journal.chnpu.edu.ua/index.php/newinception/article/view/54 Mon, 25 Jul 2022 00:00:00 +0300 ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ ПРИРОДНИЧОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЗАСОБАМИ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ https://journal.chnpu.edu.ua/index.php/newinception/article/view/55 <p>Мета статті – висвітлення організаційно-змістових аспектів підготовки майбутніх учителів початкової школи до формування в учнів складників природничої компетентності засобами інтерактивних технологій. Методи дослідження. Для реалізації мети статті використано методи аналізу і синтезу нормативних документів, що визначають зміст підготовки майбутніх учителів початкової школи до формування в учнів природничої компетентності; метод фокусгрупового опитування; прогнозування. Наукова новизна. На основі доробку українських та зарубіжних науковців з’ясовано суть і структуру природничої компетентності учня, яка включає такі елементи: різні рівні знання та їх критичне розуміння, способи навчальної діяльності, ставлення, цінності. Кожному з цих структурних елементів відповідають певні очікувані результати навчання здобувачів початкової освіти, які навчаються за різними типовими освітніми програмами. Сформованість в учнів цих елементів природничої компетентності є орієнтиром кінцевого результату підготовки майбутніх учителів до професійної діяльності.</p> <p>Висновки. Установлено, що стан підготовки здобувачів вищої освіти до формування в учнів початкової школи природничої компетентності потребує зміни навчально-методичного забезпечення освітніх компонентів. Доведено ефективність використання інтерактивних вправ з різних груп інтерактивних технологій (кооперативного та колективно-групового навчання, ситуативного моделювання, опрацювання дискусійних питань) на заняттях з методики викладання природничої освітньої галузі для підготовки майбутніх учителів до формування в учнів початкових класів складників природничої компетентності.</p> Тетяна ВАСЮТІНА (Автор) Авторське право (c) 2022 NewInception https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 https://journal.chnpu.edu.ua/index.php/newinception/article/view/55 Mon, 25 Jul 2022 00:00:00 +0300 МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТ. https://journal.chnpu.edu.ua/index.php/newinception/article/view/56 <p>Мета статті – визначити та обґрунтувати методологічні засади дослідження розвитку початкової освіти в Україні другої половини ХХ – початку ХХІ ст. Методологія. Науковий пошук та визначення методологічного інструментарію окресленого дослідження здійснювалися завдяки сукупності підходів (холістичний, системний, герменевтичний, синергетичний, парадигмальний), принципів (об’єктивності, поєднання історичного і логічного, системності) і методів (аналіз, синтез, порівняння, систематизація, структурування, узагальнення) наукового пізнання. Наукова новизна. У статті визначено підходи, принципи, методи, що становлять методологічну основу дослідження розвитку початкової освіти в Україні у визначених хронологічних межах; уточнено поняттєво-категорійний апарат окресленої проблеми; обґрунтовано логіко-структурну модель аналізу розвитку початкової освіти, що дозволяє цілісно представити досліджуваний феномен. Висновки. Методологічні засади дослідження розвитку початкової освіти в Україні другої половини ХХ – початку ХХІ ст. мають ґрунтуватися на сукупності адекватних його предмету підходах (історіографічному, джерелознавчому, системному, синергетичному, культурологічному, парадигмальному, аксіологічному), принципах (історизму, об’єктивності, поєднання історичного й логічного, системності), методах дослідження (загальнонаукових і спеціальних: історико-структурному, конструктивногенетичному, порівняльно-зіставному, історико-генетичному та ін.); вибудовуватися на поняттєво-категорійному апараті (початкова освіта, початкова школа, розвиток початкової освіти, цілі, організація, зміст початкової освіти, навчально-виховний процес), логіко-структурній моделі аналізу досліджуваного феномену (чинниках розвитку початкової освіти; цільовому, організаційному, змістовому, процесуальному компонентах; тенденціях розвитку початкової освіти). Таке комплексне застосування методологічного інструментарію уможливить усебічне вивчення розвитку початкової освіти, цілісне представлення результатів наукового пошуку. Окреслені наукові підходи, принципи, методи, поняттєво-категорійний апарат, логіко-структурна модель можуть бути покладені в основу студіювання розвитку початкової освіти в інших хронологічних межах як в Україні, так і за кордоном.</p> Тетяна ГАВРИЛЕНКО (Автор) Авторське право (c) 2022 NewInception https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 https://journal.chnpu.edu.ua/index.php/newinception/article/view/56 Mon, 25 Jul 2022 00:00:00 +0300