ПРИНЦИПИ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ У КОНТЕКСТІ ШКІЛЬНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ 1954–1964 рр.

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.3978110%20

Ключові слова:

початкова освіта, принципи початкової освіти, реформування шкільної освіти, Україна

Анотація

Мета статті – на основі аналізу законодавчих і нормативних документів, справочинної документації, навчальної літератури визначити, схарактеризувати та простежити шляхи реалізації принципів початкової освіти у період шкільної реформи в Україні 1954-1964 рр. Методологія. Методологічну основу дослідження становлять джерелознавчий (надав можливість виявити та проаналізувати різні типи джерел, де висвітлюються основні засади розвитку початкової освіти в обраних хронологічних межах) та історіографічний (сприяв виявленню стану проблеми в історико-педагогічній науці) підходи, а також гносеологічні принципи історизму, об’єктивності, системності. Для реалізації мети дослідження використано комплекс методів: загальнонаукові (аналіз, синтез, порівняння, систематизація, узагальнення, які стали основою вивчення окресленого питання), історико-структурний (сприяв розробленню структури дослідження), історико-генетичний (дозволив структурувати фактологічну інформацію). Наукова новизна. У статті визначено та схарактеризовано принципи початкової освіти, реалізовані у період шкільної реформи 1954-1964 рр. в Україні, що не було предметом спеціального вивчення. Висновки. Початкова освіта в Україні у 1954-1964 рр. ґрунтувалася на системі принципів, визначених і реалізованих у попередні десятиліття (обов’язковості, доступності, безкоштовності, зовнішньої диференціації, радянізації, русифікації, уніфікації, атеїзації), відновлених (спільне навчання дітей обох статей) та проголошених у контексті шкільної реформи (політехнізації навчання, зв’язку школи з життям). Позитивною тенденцію досліджуваного періоду вважаємо відродження та реалізацію в авторських школах (В. О. Сухомлинського, І. Г. Ткаченка) принципів гуманізації та дитиноцентризму. Водночас негативно оцінюємо поглиблення в початковій освіті принципів радянізації, русифікації, уніфікації та атеїзації. Уважаємо прорахунком державної освітньої політики ігнорування принципу наступності, що був актуалізований педагогічною громадськістю.

Біографії авторів

Тетяна ГАВРИЛЕНКО, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка

докторка педагогічних наук, доцентка, професорка кафедри соціальної роботи та освітніх і педагогічних наук, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка (м. Чернігів, Україна)

Галина РОЗЛУЦЬКА, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

докторка педагогічних наук, доцентка, професорка кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи, ДВНЗ «Ужгородський національний університет» (м. Ужгород, Україна)

Посилання

Березівська Л. Д. Актуалізація ідей диференціації шкільної освіти в період «відлиги» (друга половина 50-х рр. – 1964 р.). Нариси з історії розвитку диференційованого підходу до організації навчання в українській школі (кінець 30-х – 80-ті рр. ХХ ст.) : посіб. / кол. авт.: О. В. Сухомлинська, Н. П. Дічек, Л. Д. Березівська та ін. ; за заг. ред. Н. П. Дічек. Київ, 2017. С. 46–63.

Березівська Л. Д. Реформування шкільної освіти в Україні у ХХ столітті : монографія. Київ : Богданова А. М., 2008. 406 с.

Відомості зведень обліку чисельності дітей і підлітків 7-15 років і охоплення їх школою на початок 1954/55 навчального року, форма РВК–77. 1954 р. Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (ЦДАВО України). Ф. 166. Оп. 15. Спр. 1633. 31 арк.

Вказівки про використання підручників і програм в школі в світлі рішення ХХ з’їзду КПРС і постанови ЦК КПРС «Про подолання культу особи і його наслідків». Збірник наказів та розпоряджень Міністерства освіти Української РСР. 1956. № 19. С. 4–5.

Гавриленко Т. Л. Государственная политика относительно начального образования в Украинской ССР (1954–1964 гг.). Альманах современной науки и образования. 2014. № 4. С. 36–40.

Гавриленко Т. Л. Розвиток початкової освіти в Україні у другій половині ХХ – на початку ХХІ століття: історико-педагогічний аспект : монографія / НАПН України, Ін-т педагогіки НАПН України ; за ред. Л. Д. Березівської. Київ : Фенікс, 2019. 384 с., 36 с. дод.

Гов’ядовська Н. О. Буквар. 2-ге вид., перероб. Київ: Рад. шк., 1957. 96 с.

Гов’ядовська Н. О. Читанка: підруч. для 1 кл. 2-ге вид., перероб. Київ: Рад. шк., 1957. 166 с.

Заступнику директора Центрального інституту підвищення кваліфікації керівних працівників народної освіти УРСР тов. Верховому. 1959 р. Державний архів Чернігівської області. Ф. Р–2334. Оп. 1. Спр. 109. Арк. 2.

Зведені відомості облвно про облік та чисельність дітей і підлітків 7-15 років, які не навчаються в школах, на початок 1958/59 навчального року, форма РВК–77. 1958 р. ЦДАВО України. Ф. 166. Оп. 15. Спр. 2496. 32 арк.

Из директив ХХ съезда КПСС по шестому пятилетнему плану развития народного хозяйства СССР на 1956–1960 гг. : утв. ХХ съездом КПСС (14–25 февраля 1956 г.). Народное образование в СССР. Общеобразовательная школа : сб. док., 1917–1973 гг. / сост. А. А. Абакумов и др. Москва, 1974. С. 46.

Колегії Міністерства освіти УРСР. Доповідна записка про книгу з розвитку усної російської мови для підготовчих класів з російською мовою викладання, у яких навчаються діти гагаузької національності. 1958 р. ЦДАВО України. Ф. 166. Оп. 15. Спр. 2240. Арк. 84–85.

Педагогічні читання «З досвіду політехнічного навчання в 1-4 класах» / за ред. В. І. Помагайби. Київ : Рад. шк., 1956. 227 с.

Педагогічні читання «З досвіду роботи учителів початкової школи» / підгот.: С. М. Канюка, Т. Ю. Горбунцова, М. Д. Дегтярьова. Київ : Рад. шк., 1954. 135 с.

Петренко О. Б. Гендерний вимір шкільної освіти в Україні (ХХ століття) : монографія. Рівне : РДГУ, 2010. 530 с.

Положення про Всесоюзну піонерську організацію імені В. І. Леніна : затв. ЦК ВЛКСМ і Центр. радою Всесоюз. піонер. орг. ім. В. І. Леніна. Керівні матеріали про школу / упоряд.: Є. С. Березняк, Г. К. Гончаренко, О. Г. Сивець. Київ, 1966. С. 382–391.

Положення про інтернати початкових, восьмирічних і середніх загальноосвітніх трудових шкіл з виробничим навчанням : затв. міністром освіти УРСР І. Білодідом 30 січ. 1961 р. Збірник наказів та інструкцій Міністерства освіти Української РСР. 1961. № 5. С. 20–22.

Положення про інтернати при початкових, семирічних і середніх школах УРСР : затв. міністром освіти УРСР Г. Пінчуком 12 трав. 1951 р. Збірник наказів та розпоряджень Міністерства освіти Української РСР. 1951. № 13. С. 9–11.

Положення про фонди загального обов’язкового навчання в школах Української РСР : затв. постановою Ради Міністрів УРСР від 25 лист. 1959 р. № 1818. Збірник наказів та інструкцій Міністерства освіти Української РСР. 1960. № 2. С. 25–26.

Постанова колегії Міністерства освіти УРСР. Про стан ідейно-політичного виховання учнів шкіл Української РСР. 1958 р. ЦДАВО України. Ф. 166. Оп. 15. Спр. 2235. Арк. 8–12.

Про введення спільного навчання в школах Української РСР : наказ М-ва освіти УРСР від 16 лип. 1954 р. № 332. Збірник наказів та розпоряджень Міністерства освіти Української РСР. 1954. № 15. С. 12-13.

Про заходи до поліпшення роботи восьмирічних шкіл. Збірник наказів та інструкцій Міністерства освіти Української РСР. 1960. № 11. С. 21–23.

Про зміцнення зв’язку школи з життям і про дальший розвиток системи народної освіти в Українській РСР : Закон Української РСР від 17 квіт. 1959 р. Збірник наказів та інструкцій Міністерства освіти Української РСР. 1959. № 8. С. 2–14.

Про недоліки в обліку та охопленні загальним обов’язковим навчанням дітей семирічного віку : наказ М-ва освіти УРСР від 5 жовт. 1963 р. № 143. Збірник наказів та інструкцій Міністерства освіти Української РСР. 1963. № 20. С. 5.

Про ознайомлення учнів, студентів педагогічних навчальних закладів з проектами Програми і статутом Комуністичної партії Радянського Союзу : лист М-ва освіти УРСР від 30 серп. 1961 р. № 46-р. Збірник наказів та інструкцій Міністерства освіти Української РСР. 1961. № 16. С. 22–23.

Про організацію і проведення суспільно корисної праці учнів шкіл Української РСР : лист М-ва освіти УРСР від 27 квіт. 1956 р. № 07/98И. Збірник наказів та розпоряджень Міністерства освіти Української РСР. 1956. № 10. С. 14–19.

Про організацію підвозу дітей до шкіл, віддалених від місця проживання учнів : лист Мва освіти УРСР від 17 груд. 1953 р. № 65-р. Збірник наказів та розпоряджень Міністерства освіти Української РСР. 1954. № 1. С. 23.

Про підготовку шкіл і дитячих установ УРСР до нового 1961/62 навчального року : наказ М-ва освіти УРСР від 3 лют. 1962 р. № 45. Збірник наказів та інструкцій Міністерства освіти Української РСР. 1962. № 4. С. 2–8.

Про поліпшення атеїстичного виховання в школах, педагогічних навчальних закладах і установах системи народної освіти : лист М-ва освіти УРСР. Збірник наказів та інструкцій Міністерства освіти Української РСР. 1960. № 11. С. 21–22.

Про створення і порядок використання спеціальних коштів всеобуча в школах УРСР : лист М-ва освіти УРСР від 3 трав. 1951 р. № 18-07. Збірник наказів та розпоряджень Міністерства освіти Української РСР. 1951. № 13. С. 11–12.

Програми восьмирічної школи на 1960/61 навчальний рік. І-ІV класи. Київ : Рад. шк., 1960. 368 с.

Програми початкової школи. Київ : Рад. шк., 1954. 218 с.

Програми початкової школи. Київ : Рад. шк., 1957. 196 с.

Річний звіт Міністерства освіти про роботу шкіл та органів народної освіти УРСР за 1958/59 навчальний рік. 1959 р. ЦДАВО України. Ф. 166. Оп. 15. Спр. 2584. 90 арк.

Річний звіт Міністерства освіти УРСР про роботу шкіл та органів народної освіти УРСР за 1960/61 навчальний рік. 1961 р. ЦДАВО України. Ф. 166. Оп. 15. Спр. 3196. 123 арк.

Річний звіт Міністерства освіти УРСР про роботу шкіл та органів народної освіти УРСР за 1961/62 навчальний рік. 1962 р. ЦДАВО України. Ф. 166. Оп. 15. Спр. 3532. 116 арк.

Річний звіт про роботу шкіл Міністерства освіти УРСР та органів народної освіти за 1959/60 навчальний рік. 1960 р. ЦДАВО України. Ф. 166. Оп. 15. Спр. 2928. 128 арк.

Річний звіт про роботу шкіл та органів народної освіти Української РСР за 1957/58 навчальний рік. ЦДАВО України. 1958 р. Ф. 166. Оп. 15. Спр. 2349. 130 арк.

Стенограма наради з питань реорганізації шкіл. 29 липня 1958 р. ЦДАВО України. Ф. 166. Оп. 15. Спр. 2251. Арк. 9–40.

Стенограма наради завідуючих облВНО та їх заступників. 21-22 березня 1957 р. ЦДАВО України. Ф. 166. Оп. 15. Спр. 2028. Арк. 25–61.

Стенограмма совещания актива учителей начальных классов по вопросу начального образования. 14 травня 1958 р. ЦДАВО України. Ф. 5127. Оп. 1. Спр. 410. 69 арк.

Стенограмма совещания при директоре института по вопросу реорганизации системы просвещения в Республике. 5 липня 1958 р. ЦДАВО України. Ф. 5127. Оп. 1. Спр. 351. 57 арк.

Сухомлинська О. В. Уплив радянської ідеології на організацію освітнього процесу в загальноосвітній школі. Нариси з історії розвитку диференційованого підходу до організації навчання в українській школі (кінець 30-х – 80-ті рр. ХХ ст.) : посіб. / кол. авт.: О. В. Сухомлинська, Н. П. Дічек, Л. Д. Березівська та ін. ; за заг. ред. Н. П. Дічек. Київ, 2017. С. 7–26.

Читанка: підручник для 2 кл. початкової шк. / П. І. Гавриленко та ін. 2-ге вид. Київ : Рад. шк., 1958. 256 с.

Havrylenko T. L. Preparatory classes as a form of preschool education in Ukraine during the Soviet Period (the 1920s – 1980s): the main stages of their development. History of Education & Children’s Literature. 2018. Vol. 13, № 2. Р. 133–145.

Downloads

Опубліковано

2022-06-14

Як цитувати

ГАВРИЛЕНКО, Т., & РОЗЛУЦЬКА, Г. . (2022). ПРИНЦИПИ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ У КОНТЕКСТІ ШКІЛЬНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ 1954–1964 рр . NewInception, (1), 60–71. https://doi.org/10.5281/zenodo.3978110

Номер

Розділ

ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНІ СТУДІЇ