НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ТА ІНСТРУМЕНТАЛЬНО-ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ МАГІСТРАНТІВ У ПРОЦЕСІ ЇХ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ У ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

  • Неллі Лисенко Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Івано-Франківськ, Україна. https://orcid.org/0000-0002-1729-9542
  • Олександра Лисенко Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Івано-Франківськ, Україна. https://orcid.org/0000-0002-1029-7843
  • Маріанна Матішак Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Івано-Франківськ, Україна. https://orcid.org/0000-0001-9235-9835

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.7102110

Ключові слова:

самостійна робота магістрантів спеціальності 012 Дошкільна освіта, фахова підготовка, заклад вищої освіти, науково-методичні та інструментальнотехнологічні аспекти

Анотація

Мета статті. Теоретичне обґрунтування науково-методичних та інструментально-технологічних аспектів самостійної роботи магістрантів спеціальності 012 Дошкільна освіта. Методологія. Вивчення нормативних документів, наукових джерел та сучасних підходів до вирішення проблеми організації самостійної роботи магістрантів у закладах вищої освіти; аналіз, синтез, узагальнення та систематизація для виокремлення різних аспектів порушеної проблеми; моделювання науково-методичних та інструментальнотехнологічних напрямів організації самостійної роботи магістрантів спеціальності 012 Дошкільна освіта в умовах сучасного інформаційного освітнього простору. Наукова новизна. У статті визначено педагогічні умови ефективної організації самостійної роботи магістрантів спеціальності 012 Дошкільна освіта: функціонування освітнього простору закладу вищої освіти відповідно до сучасного нормативноінформаційного забезпечення; організаційно-методичний супровід науково-педагогічними працівниками самостійної роботи магістрантів на засадах варіативності та студентоцентризму; готовність науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти до встановлення поетапності самостійної роботи магістрантів, розроблення орієнтовної програми самонавчання, плану, мети і змісту на засадах партнерської взаємодії. Висновки. Виокремлені педагогічні умови забезпечують цілісність, системність, ґрунтовність організації самостійної роботи магістрантів спеціальності 012 Дошкільна освіта у закладі вищої освіти, сприяють реалізації стратегій студентоцентризму та партнерської взаємодії учасників освітнього процесу.

Біографії авторів

Неллі Лисенко, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Івано-Франківськ, Україна.

докторка педагогічних наук, професорка, завідувачка кафедри теорії та методики дошкільної і спеціальної освіти, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Івано-Франківськ, Україна. Наукові інтереси: професійна підготовка фахівців у галузі дошкільної освіти в умовах сучасних євроінтеграційних процесів.

Олександра Лисенко, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Івано-Франківськ, Україна.

докторка педагогічних наук, професорка кафедри теорії та методики дошкільної і спеціальної освіти, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Івано-Франківськ, Україна. Наукові інтереси: формування професійно-ціннісних орієнтацій майбутніх педагогів закладів дошкільної освіти в сучасних закладах вищої освіти. ORCID

Маріанна Матішак, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Івано-Франківськ, Україна.

кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри теорії та методики дошкільної і спеціальної освіти, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Івано-Франківськ,Україна. Наукові інтереси: психолого-педагогічні аспекти професійної підготовки майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти.

Посилання

Бєлєнька, Г. В. (2015). Освітній простір університету як умова формування професійної компетентності випускника. Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Психологопедагогічні науки, 4 (с. 19–25). Ніжин.

Кремень, В. Г. (Ред.). (2008). Енциклопедія освіти. Київ: Юрінком Інтер.

Машовець, М. (2015). Підготовка сучасного педагога дітей дошкільного віку в умовах мінливого соціуму. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 4 (48), 339–347.

Про затвердження професійного стандарту «Вихователь закладу дошкільної освіти». Наказ Мінекономіки № 755-21. (2021). Відновлено з https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-profesijnogostandartu-vihovatel-zakladu-doshkilnoyi-osviti

Про затвердження професійного стандарту «Керівник (директор) закладу дошкільної освіти». Наказ Мінекономіки № 620-21. (2021). Відновлено з https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennyaprofesijnogo-standartu-kerivnik-direktor-zakladu-doshkilnoyi-osviti

Стандарт вищої освіти України другого (магістерського) рівня вищої освіти. Спеціальність 012 Дошкільна освіта. Наказ МОН України № 572. (2020). Відновлено з https://mon.gov.ua/storage/app/media/vyshcha/standarty/2020/05/2020-zatverd-standart-012-m.pdf

Цепенда, І. Є., Запухляк, Р. І., Макарук, О. Л., & Макарук, І. В. (Упоряд.). (2021). Освітня програма: від започаткування до акредитації. Івано-Франківськ: Прикарпатський університет імені Василя Стефаника.

Downloads

Опубліковано

2022-10-25

Як цитувати

Лисенко, Н. ., Лисенко, О., & Матішак, М. (2022). НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ТА ІНСТРУМЕНТАЛЬНО-ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ МАГІСТРАНТІВ У ПРОЦЕСІ ЇХ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ У ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ . NewInception, (1-2 (7-8), 62–69. https://doi.org/10.5281/zenodo.7102110

Номер

Розділ

ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ