МЕТОДИЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ВЧИТЕЛЯ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.7101894%20

Ключові слова:

заклад загальної середньої освіти, професійна підготовка, переваги інклюзивного навчання, інклюзія, методична компетентність, структура, компоненти методичної компетентності

Анотація

Мета статті – проаналізувати наукові здобутки в питанні інклюзивного навчання в закладах загальної середньої освіти та визначити структуру методичної компетентності вчителів в умовах інклюзивного навчання. Методи дослідження. Для визначення ступеня розкриття проблеми дослідження застосовано комплексний підхід; використано методи системного аналізу науково-педагогічної літератури, індукції і дедукції, абстрагування та конкретизації, порівняння, що дали можливість розкрити методологічні та теоретичні засади, категоріальний апарат дослідження; пояснення й обґрунтування для формулювання висновків дослідження. Наукова новизна. Запропоновано авторське бачення основних переваг інклюзивної освіти; визначено та обґрунтовано основні компоненти методичної компетентності вчителя в умовах інклюзивного навчання, а саме: мотиваційно-ціннісний, когнітивний та організаційнопрактичний. Висновки. Уточнено, що інклюзивне навчання означає, що всі здобувачі отримують якісну освіту в умовах закладу загальної середньої освіти, кожен з них є унікальним по-своєму, має різні здібності та володіє різним рівнем знань, які йому допомагає розвивати педагог, отримує індивідуальну допомогу від нього та закладу освіти в цілому, сприяє становленню особистості, яка розвивається впродовж життя. Визначено та обґрунтовано основні компоненти методичної компетентності вчителя в умовах інклюзивного навчання, а саме: мотиваційно-ціннісний (забезпечує розвиток загальної позитивної мотивації та морально-психологічної складової методичної компетентності), когнітивний (спрямований на розвиток теоретичної складової методичної компетентності) та організаційно-практичний (сприяє розвитку практичної складової методичної компетентності).

Біографія автора

Наталія Бахмат, Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана

докторка педагогічних наук, професорка, професорка кафедри теорії та методики початкової освіти, заступниця декана педагогічного факультету з наукової роботи, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський, Україна. Наукові інтереси: дослідження напрямів розвитку Нової української школи, підготовки компетентних, конкурентоздатних фахівців у закладах вищої освіти України за інноваційних підходів в умовах інформаційно-освітнього середовища, інклюзивної освіти, інших проблемах дошкільної, початкової, передвищої, вищої та післядипломної освітиУкраїни.

Посилання

Алехина, С. В. (2013). Инклюзивное образование для детей с ограниченными возможностями здоровья. В Новикова, Н. В., Казакова, Л. А., Алехина, С. В., Лалетин, Н. В. (Ред.), Современные образовательные технологии в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья (с. 71–95). Красноярск.

Волобуєва, Т. Б. (2005). Структура професійної компетентності сучасного педагога. Гуманізація навчально-виховного процесу, XXVІІІ (с. 33–42). Слов’янськ: Видавничий центр СДПУ.

Загальна декларація прав людини. (1948). Відновлено з https://childrenandarmedconflict.un.org/keydocuments/ukranian/universaldeclara1.html

Інклюзивна освіта – вимога часу. (2019). Відновлено з https://chop-osvita.gov.ua/inkljuzivna-osvita-09-3930-01-03-2019/

Інклюзивна освіта в Україні: разом крок за кроком. (2018). Відновлено з https://www.irf.ua/inklyuzivna_osvita_v_ukraini_razom_krok_za_krokom/

Інклюзивне навчання (2022). Вікіпедія. Відновлено зhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D0%B7%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F

Кашкарьов, Г. В. (2008). Kонцептуальні засади формування в майбутніх учителів педагогічної компетентності щодо розвитку критичного мислення в учнів. Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету, 4 (с.75–80). Бердянськ.

Колупаєва, А. (2014). Інклюзивна освіта як модель соціального устрою. Особлива дитина: навчання і виховання, 2, 7–18. Відновлено з https://core.ac.uk/download/pdf/159118815.pdf

Конвенція ООН про права дитини. (1989). Відновлено з http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_021

Конвенція ООН про права осіб з інвалідністю. (2006). Відновлено з http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_g71

Концепція розвитку інклюзивної освіти. (2010). Про затвердження Концепції розвитку інклюзивного навчання. Наказ МОН № 912 (2010). Відновлено зhttps://www.kyiv-oblosvita.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=3239:shcho-take-inklyuzivne-navchannya&catid=98:kopmpkmateriali

Мартиненко, О., & Ковтун, Г. (2016). Формування методичної компетентності вчителя математики та економіки. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 3, 398–406. Відновлено з http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2016_3_51

Муллер, О. Ю. (2019). Развитие методической компетентности преподавателей вуза в условиях інклюзивного образования (Автореф. дис. канд. пед. наук). Институт педагогики, психологии и социальных проблем, Казань. Відновлено з https://www.dissercat.com/content/razvitie-metodicheskoi-kompetentnosti-prepodavatelei-vuza-v-usloviyakh-inklyuzivnogo-obrazov

Про затвердження професійного стандарту за професіями «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти», «Вчитель закладу загальної середньої освіти», «Вчитель з початкової освіти (з дипломом молодшого спеціаліста)». Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України № 2736-20 (2020). Відновлено з https://zakon.rada.gov.ua/rada/file/text/87/f502781n16.pdf

Просто про інклюзивну освіту (2022). Міністерство освіти і науки України. Відновлено з https://mon.gov.ua/ua/prosto-pro-inklyuzivnu-osvitu

Цюлюпа, Н. Л. (2009). Педагогічні умови формування методичної компетентності майбутнього вчителя музики в процесі інструментальної підготовки (Дис. канд. пед. наук). Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, Київ.

Loreman, T., Deppeler, J. M., & Harvey, D.H.P. (2005). Inclusive education: A practical guide ta support ingdiversity im the classroom (1 ed.). Nest NSW Australia: Allen&Unwin.

Downloads

Опубліковано

2022-10-25

Як цитувати

Бахмат, Н. (2022). МЕТОДИЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ВЧИТЕЛЯ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ . NewInception, (1-2 (7-8), 52–61. https://doi.org/10.5281/zenodo.7101894

Номер

Розділ

ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ