ПРОБЛЕМА ПІДРУЧНИКОТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ ПІДРУЧНИК – ЯКИЙ ВІН?

Автор(и)

  • Оксана Кисла Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка https://orcid.org/0000-0002-6267-6693
  • Вікторія Коваль Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т.Г. Шевченка https://orcid.org/0000-0002-3673-2583

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.7102079%20

Ключові слова:

підручникотворення, Нова українська школа, компетентнісний підхід, інтегрований підхід, діяльнісний підхід, модернізація змісту освіти., Україна

Анотація

Мета статті полягає у розкритті особливостей сучасних підходів до підручникотворення в контексті запровадження Концепції НУШ. Методологія. У статті застосовано основні положення діяльнісного, особистісно орієнтованого, компетентнісного, аксіологічного, акмеологічного підходів на засадах взаємоузгодженості та відповідності меті дослідження. Для її реалізації також обрано теоретичні методи (аналізу нормативних документів України, психолого-педагогічної і методичної літератури, навчальних програм для початкової школи; зіставлення; індукції та дедукції; систематизації й узагальнення) та власний досвід експертизи проєктів підручників для 2, 3, 4 класів ЗЗСО, поданих на конкурс. Наукова новизна. На основі власного досвіду участі в експертизі електронних версій підручників для НУШ «Я досліджую світ» виявити специфіку побудови підручників нового покоління. Висновки. Дослідження дало змогу виділити такі особливості сучасного підручника для початкової школи: 1. Підручник має задовольняти потреби учнів, учителів, батьків. 2. Обов’язково мусить реалізовуватись триєдина функція: освітня, виховна, розвивальна з акцентом на розвивальний і виховний складники; має чітко прослідковуватись українознавча лінія і впровадження демократичних цінностей, зокрема і забезпечення антидискримінаційного підходу, ідей педагогіки співробітництва, чому сприяють групова робота, діалогічні, проблемні завдання тощо. 3. Виклад матеріалу повинен відповідати класичним дидактичним принципам. 4. Підручник має бути компетентнісно орієнтованим, спрямованим на формування soft skills. 5. Сучасний підручник зобов’язаний сприяти формуванню цілісної картини світу, зміст наближений до життя учнів, тому переваги надаються практикоорієнтованим завданням, проєктній діяльності, дослідництву. 6. Навчання протягом життя – є провідним гаслом сучасної освіти, тому у підручниках має простежуватись самоосвітня функція.

Біографії авторів

Оксана Кисла, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка

кандидатка педагогічних наук, доцентка, доцентка кафедри дошкільної та початкової освіти, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, Чернігів, Україна. Наукові інтереси: психолого-педагогічна, методична підготовка майбутніх учителів початкових класів, впровадження інноваційних технологій, моніторинг якості освіти.

Вікторія Коваль, Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т.Г. Шевченка

кандидатка біологічних наук, доцентка, доцентка кафедри дошкільної та початкової освіти, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, Чернігів, Україна. Наукові інтереси: формування екологічної компетентності майбутніх вчителів; екологічне виховання молодших школярів та дітей дошкільного віку; методика викладання природничих дисциплін у закладах вищої освіти.

Посилання

Алєксєєва, С. (2021). Дидактичні ідеї підручникотворення в умовах інформатизації освіти. Проблеми сучасного підручника, 27 (с. 6–14). Київ: Інститут педагогіки НАПН України.

Бауманн, М., Гайлинг, У., & Нестлер, К. (1988). Доступность учебных текстов, факторы, затрудняющие понимание и их устранение. Проблемы школьного учебника, 18 (с. 244–259). Москва: Просвещение.

Гельфман, Э. Г., & Холодная, М. А. (2006). Психодидактика школьного учебника. Санкт-Петербург: Питер.

Державний стандарт початкової освіти (2018). Відновлено з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/6882019-%D0%BF#Text

Зязюн, І. А. (2000). Інтелектуально-творчий розвиток особистості в умовах неперервної освіти. В Зязюн, І. А. (Ред.), Неперервна професійна освіта: проблеми, пошуки, перспективи (с. 11). Київ: ВІПОЛ.

Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні. Закон України № 5207-VІ. (2013). Відновлено з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5207-17#Text

Засекіна, Т. (2020). Інтеграція знань засобами навчальної книги. Проблеми сучасного підручника, 25 (с. 54– 64). Київ: Інститут педагогіки НАПН України.

Зуев, Д. Д. (1983). Школьный учебник. Москва: Педагогика.

Кодлюк, Я. П., & Чекрій, І. І. (2021). Розробка і створення електронного підручника для закладів загальної середньої освіти (за матеріалами ЮНЕСКО). Інформаційні технології і засоби навчання, 81 (1), 46–59. Відновлено з https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/issue/view/110

Лисогор, Л., Павлик, О., & Харламова, Т. (2020). Науково-методична оцінка якості сучасного підручника як показник професійної компетентності вчителя НУШ. Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи, 2 (4), 84–92.

Про затвердження Інструктивно-методичних матеріалів для проведення експертами експертиз електронних версій проектів підручників. Наказ МОН № 1183. (2018). Відновлено з https://drive.google.com/file/d/1nnbIUaTMfBmiEgIf8YHBOjnQiwtdDgyE/view

Типові освітні програми для 1-2 класів, розроблені під керівництвом О.Я. Савченко, Р.Б. Шияна. (2019). Відновлено з https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-pochatkovoyi-shkoli

Типова освітня програма для 3-4 класів, розроблена під керівництвом О.Я. Савченко. (2020). Відновлено з https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programidlya-pochatkovoyi-shkoli

Типова освітня програма для 3-4 класів, розроблена під керівництвом Р.Б. Шияна. (2020). Відновлено з https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programidlya-pochatkovoyi-shkoli

Downloads

Опубліковано

2022-10-25

Як цитувати

Кисла, О., & Коваль, В. (2022). ПРОБЛЕМА ПІДРУЧНИКОТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ ПІДРУЧНИК – ЯКИЙ ВІН? . NewInception, (1-2 (7-8), 22–29. https://doi.org/10.5281/zenodo.7102079

Номер

Розділ

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ