МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТ.

Автор(и)

  • Тетяна ГАВРИЛЕНКО Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка https://orcid.org/0000-0001-9412-5805

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.5972458%20

Ключові слова:

методологічні засади дослідження, розвиток початкової освіти, наукові підходи, принципи, методи, поняттєво-категорійний апарат, логіко-структурна модель, Україна

Анотація

Мета статті – визначити та обґрунтувати методологічні засади дослідження розвитку початкової освіти в Україні другої половини ХХ – початку ХХІ ст. Методологія. Науковий пошук та визначення методологічного інструментарію окресленого дослідження здійснювалися завдяки сукупності підходів (холістичний, системний, герменевтичний, синергетичний, парадигмальний), принципів (об’єктивності, поєднання історичного і логічного, системності) і методів (аналіз, синтез, порівняння, систематизація, структурування, узагальнення) наукового пізнання. Наукова новизна. У статті визначено підходи, принципи, методи, що становлять методологічну основу дослідження розвитку початкової освіти в Україні у визначених хронологічних межах; уточнено поняттєво-категорійний апарат окресленої проблеми; обґрунтовано логіко-структурну модель аналізу розвитку початкової освіти, що дозволяє цілісно представити досліджуваний феномен. Висновки. Методологічні засади дослідження розвитку початкової освіти в Україні другої половини ХХ – початку ХХІ ст. мають ґрунтуватися на сукупності адекватних його предмету підходах (історіографічному, джерелознавчому, системному, синергетичному, культурологічному, парадигмальному, аксіологічному), принципах (історизму, об’єктивності, поєднання історичного й логічного, системності), методах дослідження (загальнонаукових і спеціальних: історико-структурному, конструктивногенетичному, порівняльно-зіставному, історико-генетичному та ін.); вибудовуватися на поняттєво-категорійному апараті (початкова освіта, початкова школа, розвиток початкової освіти, цілі, організація, зміст початкової освіти, навчально-виховний процес), логіко-структурній моделі аналізу досліджуваного феномену (чинниках розвитку початкової освіти; цільовому, організаційному, змістовому, процесуальному компонентах; тенденціях розвитку початкової освіти). Таке комплексне застосування методологічного інструментарію уможливить усебічне вивчення розвитку початкової освіти, цілісне представлення результатів наукового пошуку. Окреслені наукові підходи, принципи, методи, поняттєво-категорійний апарат, логіко-структурна модель можуть бути покладені в основу студіювання розвитку початкової освіти в інших хронологічних межах як в Україні, так і за кордоном.

Біографія автора

Тетяна ГАВРИЛЕНКО, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка

Докторка педагогічних наук, професорка, професорка кафедри дошкільної та початкової освіти, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка (м.Чернігів, Україна)

Посилання

Багацький, В. В., & Кормич, Л. І. (2010). Історія України. Київ: Алерта.

Березівська, Л. Д. (2017). Джерельна основа історико-педагогічних досліджень як методологічна проблема. В Сучасні вимоги до організації та проведення історико-педагогічних досліджень, матеріали науково-методологічного семінару (с. 6–7). Київ: ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського.

Березівська, Л. Д. (2018). Педагогічна історіографія: стан, проблеми, виклики. В Історіографія як важливий складник досліджень з історії освіти: європейський і вітчизняний виміри, матеріали науковометодологічного семінару з історії освіти (с. 4–6). Київ: ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського.

Блауберг, И. В. (1997). Проблема целостности и системный подход. Москва: Эдиториал УРСС.

Богуславський, М. В. (1999). Структура сучасного історико-педагогічного знання. Шлях освіти, 1, 37–40.

Богуславский, М. В. (2005). История отечественной педагогики (первая треть ХХ века). Томск: Изд-во науч.-техн. литературы. Бондар, В. І. (2017). Проблеми становлення і розвитку методології наукового пізнання в педагогіці. Київ: НПУ імені М. П. Драгоманова.

Бусел, Т. В. (2005). Великий тлумачний словник сучасної української мови. Київ-Ірпінь: ВТФ «Перун».

Ваховський, Л. Ц. (2013). Методологія дослідження історико-педагогічного процесу: постановка проблеми. В В. С. Курило (Ред.), Методологічні засади педагогічного дослідження (с. 126–136). Луганськ: ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка».

Гавриленко, Т. Л. (2017). Сутність поняття «початкова освіта»: історико-педагогічний контекст. В Сучасні вимоги до організації та проведення історико-педагогічних досліджень, матеріали науковометодологічного семінару з історії освіти (с. 12–14). Київ: ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського.

Гавриленко, Т. Л. (2019). Розвиток початкової освіти в Україні (друга половина XX – початок XXI ст.) (Дис. д-ра пед. наук). Інститут педагогіки НАПН України, Київ.

Гавриленко, Т. Л. (2021). Поняттєво-категорійний апарат дослідження розвитку початкової освіти в Україні другої половини ХХ – початку ХХ ст. В Понятійно-термінологічний апарат історикопедагогічних досліджень: історія і сучасні підходи, матеріали VІ Всеукраїнського науковометодологічного семінару з історії освіти (с. 12–14). Вінниця: Нілан-ЛТД.

Гончаренко, С. У. (2010). Педагогічні дослідження: Методологічні поради молодим науковцям. Київ–Вінниця.

Джуринский, А. Н. (2014). Теория и методология истории педагогики и сравнительной педагогики: Актуальные проблемы. Москва: Прометей.

Ковальченко, И. Д. (1987). Методы исторического исследования. Москва: Наука.

Кремень, В. Г. (Ред.). (2008). Енциклопедія освіти. Київ: Юрінком Інтер.

Лавриченко, Н. М. (2018). Методологія наукових досліджень: педагогіка. Суми.

Прохоров, А. М. (Ред.). (1984). Советский энциклопедический словарь. Москва: Советская энциклопедия.

Словник української мови. Відновлено з http://sum.in.ua/s/rozvytok

Сухомлинська, О. В. (1999). Концептуальні засади розвитку історико-педагогічної науки в Україні. Шлях освіти, 1, 41–45.

Downloads

Опубліковано

2022-07-25

Як цитувати

ГАВРИЛЕНКО, Т. (2022). МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТ . NewInception, (3-4 (5-6), 81–91. https://doi.org/10.5281/zenodo.5972458

Номер

Розділ

ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНІ СТУДІЇ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають