ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ ПРИРОДНИЧОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЗАСОБАМИ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.5972448%20

Ключові слова:

природнича компетентність учня, підготовка майбутнього вчителя початкової школи, засоби інтерактивних технологій

Анотація

Мета статті – висвітлення організаційно-змістових аспектів підготовки майбутніх учителів початкової школи до формування в учнів складників природничої компетентності засобами інтерактивних технологій. Методи дослідження. Для реалізації мети статті використано методи аналізу і синтезу нормативних документів, що визначають зміст підготовки майбутніх учителів початкової школи до формування в учнів природничої компетентності; метод фокусгрупового опитування; прогнозування. Наукова новизна. На основі доробку українських та зарубіжних науковців з’ясовано суть і структуру природничої компетентності учня, яка включає такі елементи: різні рівні знання та їх критичне розуміння, способи навчальної діяльності, ставлення, цінності. Кожному з цих структурних елементів відповідають певні очікувані результати навчання здобувачів початкової освіти, які навчаються за різними типовими освітніми програмами. Сформованість в учнів цих елементів природничої компетентності є орієнтиром кінцевого результату підготовки майбутніх учителів до професійної діяльності.

Висновки. Установлено, що стан підготовки здобувачів вищої освіти до формування в учнів початкової школи природничої компетентності потребує зміни навчально-методичного забезпечення освітніх компонентів. Доведено ефективність використання інтерактивних вправ з різних груп інтерактивних технологій (кооперативного та колективно-групового навчання, ситуативного моделювання, опрацювання дискусійних питань) на заняттях з методики викладання природничої освітньої галузі для підготовки майбутніх учителів до формування в учнів початкових класів складників природничої компетентності.

Біографія автора

Тетяна ВАСЮТІНА, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

Кандидатка педагогічних наук, доцентка, професорка кафедри педагогіки і методики початкового навчання, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова (Київ, Україна)

Посилання

Бібік, Н. М., Вашуленко, М. С., Мартиненко, В. О., Коваль, Н. С., Прищепа, О. Ю., Пономарьова, К. І. … Андрусенко, І. В. (2014). Формування предметних компетентностей в учнів початкової школи. Київ: Педагогічна думка.

Бондар, В. І., & Шапошнікова, І. М. (2013). Професійна підготовка вчителя початкової школи на засадах компетентнісного підходу: теорія і практика. Вчителю про молодшого школяра: психологічний аспект (с. 3–11). Київ: НПУ ім. М.П. Драгоманова.

Васютіна, Т. М., & Телецька, Л. І. (2015). Модернізація змістово-технологічного забезпечення процессу підготовки майбутніх учителів початкової школи до реалізації змісту освітньої галузі «Природнича». В Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін, матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конфенції (с. 124–132). Суми: СумДПУ імені М. С. Макаренка.

Державний стандарт початкової освіти: Освітня галузь «Природнича». (2018). Відновлено з https://mon.gov.ua

Затверджені стандарти вищої освіти. 013 Початкова освіта. (2021). Відновлено з https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/naukovo-metodichna-rada-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini/zatverdzheni-standarti-vishoyi-osviti

Комар, О. А. (2012). Застосування інтерактивних технологій у сучасному навчальному процесі школи. Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки, 14 (с. 57–62). Луцьк.

Матвієнко, О. В. (2009). Підготовка майбутніх учителів до педагогічної взаємодії. Київ: НПУ ім. М.П. Драгоманова.

Навчальні плани підготовки бакалаврів початкової освіти. (2018). Відновлено з https://fpp.npu.edu.ua/osvitni-prohramy-1/bakalavra#013-pochatkova-osvita

Павленко, Н. О. (2008). Підготовка майбутнього вчителя початкових класів до використання інтерактивних педагогічних технологій (Автореф. дис. канд. пед. наук). Київ.

Пометун, О. І., Пироженко, Л. В., Біда, О. А., Грітченко, Т. Я., Денисюк, І. А., Коберник, Г. І. … Роєнко, Л. М. Застосування інтерактивних технологій у навчанні молодших школярів. (2011). Тернопіль: Навчальна книга–Богдан.

Савченко, О. (2014). Упровадження компетентнісного підходу в початкову освіту: здобутки і нерозв’язані проблеми. Рідна школа, 4-5, 12–16.

Сисоєва, С. О. (2011). Інтерактивні технології навчання дорослих. Київ: ВД «ЕКМО».

Стрілець, С. (2015). Інновації у вищій педагогічній освіті: теорія і практика (2-ге вид.). Чернігів: Видавець Лозовий В. М. Відновлено з http://erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1885

Типова освітня програма розроблена під керівництвом О. Я. Савченко. (2019). Відновлено з https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/nush/04/11/1tipovaosvitnya-programa-rozroblena-pid-kerivnitstvom-oya-savchenko.docx

Tипова освітня програма під керівництвом Р. Б. Шияна. (2019). Відновлено з https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/nush/tipovaosvitnyaprograma1.doc

Azure, J. A. (2016). Students’ Perspective of Effective Supervision of Graduate Programmes in Ghana. American Journal of Educational Research, 4 (2), 163–169. DOI:10.12691/education-4-2-4|OriginalArticle

Barrett, M. (2016). Competences for democratic culture: Living together as equals in culturally diverse democratic societies. Strasbourg: Council of Europe Publishing.

Brown, G., & Atkins, М. (1988). Effective Teaching in Higher Education. London: Methuen.

Brown, G., & Edmunds, S. (2018). EffectiveTeaching? Іn G. Brown, & S. Edmunds, Handbook of Quality Assurance for University Teaching (p. 247–272). Routledge.

Bruce, E. (2000). Classroom discussion: a method of instruction and a curriculum outcome. Teaching and Teacher Education, 16, 661–677.

Gokbulut, B. (2020). Distance Education Students’ Opinion on Distance Education. Enriching Teaching and Learning Environments with Contemporary Technologies. DOI:10.4018/978-1-7998-3383-3.ch008

David, L. (2002). Group training practice. Petersburg: Piter.

Kodotchigova, M. (2002, July). Role Play im Teaching Culture: Six Quick Steps for Classroom Implementation. The Internet TESL Journal, 8 (7). Retrieved from http://iteslj.org/Techniques/KodotchigovaRolePlay.html

Percival, Е., & Ellington, H. (1984). A Handbook of Educational Technology. London; N.Y.

Vasіutina, Т., Kondratiuk, О., Lukianchenko, O., Romanchuk, A., & Теslenko, T. (2021). Implementação de uma abordagem baseada em competências na formação de futuros professores do ensino fundamental. Laplage Em Revista, 7 (3C), 463–470. Retrieved from https://doi.org/10.24115/S2446-6220202173C1646p.463470

Downloads

Опубліковано

2022-07-25

Як цитувати

ВАСЮТІНА, Т. (2022). ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ ПРИРОДНИЧОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЗАСОБАМИ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ . NewInception, (3-4 (5-6), 71–80. https://doi.org/10.5281/zenodo.5972448

Номер

Розділ

ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ