МУЗЕЙНА ПЕДАГОГІКА В ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.5972472%20

Ключові слова:

професійна підготовка майбутніх учителів початкової школи, музей, музейна педагогіка, здобувачі вищої освіти, заклад вищої освіти

Анотація

Мета статті – розкрити систему роботи побудовану, на засадах музейної педагогіки у закладі вищої освіти та схарактеризувати засоби її практичної реалізації у процесі професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи. Методи дослідження. У процесі дослідження використано низку методів: теоретичні (аналіз і синтез педагогічної, музеєзнавчої і навчально-методичної літератури; метод узагальнення практичного досвіду; метод педагогічного проектування), що дозволили зіставити різні погляди на досліджувану проблему, обґрунтувати систему роботи з професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи засобами музейної педагогіки й, зокрема, визначити музейно-педагогіний інструментарій для цього; емпіричні (спостереження, анкетування, бесіда, педагогічний експеримент), які допомогли виявити результативність експериментальної роботи, встановити ефективність упровадження системи використання музейного потенціалу в професійній підготовці майбутніх учителів початкової школи; статистичні, що уможливили здійснення кількісного і якісного аналізу емпіричних даних. Наукова новизна. На основі середовищного, діяльнісного, компетентнісного та особистісно-орієнтованого підходів у статті розглянуто предметно-просторове середовище музеїв, передусім педагогічного профілю, як певний активний простір (освітнє середовище) професійної підготовки здобувачів вищої освіти і як засіб здійснення продуктивних змін у педагогічній освіті. Актуалізовано питання використання музейного потенціалу в структурі професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи з опорою на власний практичний досвід роботи у закладі вищої освіти. Висновки. Описано широкі можливості залучення музейного потенціалу у професійну підготовку майбутніх учителів початкової школи. Система роботи представлена як комплекс аудиторних і позааудиторних видів діяльності, спеціально організованих у музеях (котрі є невід’ємним компонентом освітнього середовища закладу вищої освіти), побудована на основних видах діяльності у вищій школі (навчальній, науковій, виховній), і реалізується за допомогою педагогічно доцільного інструментарію (форм, методів і прийомів). Запропонована педагогічна технологія музейної педагогіки, спрямована на усвідомлення майбутніми вчителями початкової школи важливості музейного впливу на гармонійний розвиток молодшого школяра, оволодіння методикою музейно-педагогічної діяльності.

Біографії авторів

Юлія ПАВЛЕНКО, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка

Кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри початкової освіти, природничих і математичних дисциплін та методик їх викладання, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка (Полтава, Україна)

Юлія ЛИМАР , Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка

Кандидатка педагогічних наук, доцентка, доцентка кафедри дошкільної та початкової освіти, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка (Чернігів, Україна)

Посилання

Анісімова, О. (2014). Використання можливостей віртуального музею у процесі професійної підготовки майбутніх педагогів. Психолого-педагогічні проблеми сільської школи, 50, 7–11.

Березан, В. І., Благова, Т. О., & Гібалова, Н. В. (2014). Психолого-педагогічний факультет Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка: історична, організаційно-педагогічна і науково-методична ретроспектива. Полтава: Дивосвіт.

Карапузова, Н. Д., & Павленко, Ю. Г. (2011). Формування музейно-педагогічної компетентності майбутніх учителів. В Актуальні проблеми педагогіки та психології, матеріали міжнародної науковопрактичної конференції (с. 46–49). Львів: Львівська педагогічна спільнота.

Павлик, О., Білоконна, Н., & Лисевич, О. (2020). Професійна підготовка фахівця початкової освіти у нових реаліях. Український педагогічний журнал, 4, 83–91.

Снагощенко, В. В. (2020). Формування ціннісних орієнтацій майбутнього вчителя історії засобами музейної педагогіки. В Ціннісно-орієнтований підхід в освіті і виклики євроінтеграції, матеріали Міжнародної науково-методичної конференції (с. 42–44). Суми: Сумський державний університет.

Сухомлинський, В. О. (1976). Вибрані твори (Т. 1). Київ: Радянська школа.

Український національний комітет Міжнародної ради музеїв. Відновлено з http://icom.in.ua/z.php

Філіпчук, Н. О. (2020). Педагогічно-просвітницька діяльність музеїв України (кінець ХІХ – початок ХХІ століття). Київ: ТОВ «Юрка Любченка».

Шабанова, Ю. О. (2014). Системний підхід у вищій школі. Дніпропетровськ: НГУ.

Downloads

Опубліковано

2022-07-25

Як цитувати

ПАВЛЕНКО, Ю., & ЛИМАР , . Ю. . (2022). МУЗЕЙНА ПЕДАГОГІКА В ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ. NewInception, (3-4 (5-6), 62–70. https://doi.org/10.5281/zenodo.5972472

Номер

Розділ

ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ