САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ З ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ: СИСТЕМНО-СИНЕРГЕТИЧНІ АСПЕКТИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.5972371%20

Ключові слова:

самостійна робота, компетентнісний підхід, українська мова за професійним спрямуванням, дистанційне навчання, системно-синергетичні аспекти

Анотація

Мета статті – побудова алгоритму організації самостійної роботи у контексті опанування дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» студентами спеціальностей 012 Дошкільна освіта та 013 Початкова освіта; аналіз етапів його реалізації з погляду компетентнісного підходу. Методологія. Для визначення ступеня розкриття проблеми в науковому інформаційному просторі використано аналітико-синтетичний метод; для побудови алгоритму організації самостійної роботи застосовано методи узагальнення та візуалізації; метод систематизації використано під час відтворення системносинергетичних зв’язків у процесі організації самостійної роботи з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням». Наукова новизна. Сформульовано авторське визначення поняття «самостійна робота студентів з вивчення української мови за професійним спрямуванням». Побудовано алгоритм поетапної підготовки, реалізації та контролю самостійної роботи з аналізованої дисципліни. Визначено синергетичні аспекти організації системи самостійної роботи майбутніх фахівців педагогічної галузі. Висновки. До особливостей системної організації самостійної роботи під час вивчення дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» належить урахування позааудиторних видів діяльності в межах програми та дотично до неї, а також формування мисленнєвої та діяльнісної самостійності студентів під час лекційних і практичних занять. Організація самостійної роботи проходить 4 етапи: проєктивнометодичний, організаційно-управлінський, процесуальний, контрольний. Індивідуалізація навчання здійснюється за допомогою рівневих вимог до виконання та відповідних критеріїв оцінювання. До синергетичних аспектів організації системи самостійної роботи майбутніх фахівців педагогічної галузі віднесено профілізацію її змісту, корекцію системи оцінювання і термінів виконання залежно від виду підсумкового контролю, вибір форм виконання.

 

Біографія автора

Ірина ГУМЕНЮК, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Кандидатка філологічних наук, доцентка кафедри педагогіки початкової освіти, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (м. Івано-Франківськ, Україна)

Посилання

Волкова, Н. П., & Устименко, К. В. (2016). Самостійна робота у процесі підготовки майбутнього вчителя до здійснення професійно-педагогічної комунікації. Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля, 2 (12) (с. 161–171). Дніпропетровськ.

Гриджук, О. Є. (2017). Самостійна робота з курсу «Українська мова професійного спрямування» в підготовці студентів лісотехнічних спеціальностей. Науковий вісник Льотної академії, 1 (с. 407–413). Кропивницький.

Громко, Т. В. (2018). Самостійна робота з української мови (за професійним спрямуванням) для студентів історичного фаху. Наукові записки, 161 (с. 80–87). Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка.

Даниленко, О. (2020). Самостійна робота з формування продуктивної граматичної компетентності майбутніх учителів у процесі навчання англійської мови після німецької. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 3-4 (97-98), 12–26.

Дереза, О. О., Дереза, С. В., & Болтянський, Б. В. (2018). Сутність і структура самостійної роботи студентів в умовах особистісно орієнтованого навчання. Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти, 21 (с.146–150). Мелітополь: ТДАТУ імені Дмитра Моторного.

Дженджеро, О. Л. (2016). Творча самостійна робота студентів неспеціальних факультетів у процесі вивчення дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)». Вісник Чернігівського національного педагогічного університету, 135 (с. 167–171). Чернігів: ЧНПУ імені Т.Г. Шевченка.

Задорожна, І. П. (2012). Теоретико-методичні засади організації самостійної роботи майбутніх учителів з оволодіння англомовною комунікативною компетенцією (Автореф. дис. д-ра пед. наук). Київ.

Картель, Т. М. (2006). Самостійна робота студентів як умова їх професійного становлення. Наукові праці, 37 (Т. 50, с. 76–81).

Кремень, В. Г. (Ред.). (2008). Енциклопедія освіти. Київ: Юрінком Інтер.

Панькевич, О. О. (2015, Июль 24). Самостійна робота студентів в умовах імплементації Закону «Про вищу освіту» (на прикладі вивчення дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням»). В Научный прогресс и его роль, материалы VII (LIX) Международной научнопрактической конференции по философским, филологическим, юридическим, педагогическим, экономическим, психологическим, социологическим и политическим наукам (Украина, г. Киев) (с. 54–60). Горловка: ФЛП Пантюх Ю.Ф.

Ситнік, Т. (2021). Організація самостійної роботи студентів в умовах карантинних обмежень. Молодь і ринок, 2 (188), 43–48.

Удод, Л. В. (2014). Самостійна робота як засіб мотивації студентів до вивчення української мови за професійним спрямуванням. Таврійський вісник освіти, 1 (1) (с. 74–83). Херсон.

Хміль, О. В., Каськова, Л. Ф., Хміль, Д. О., Колот, Е. Г., Бережна, О. Е., & Солошенко, Ю. І. (2017). Методи організації самостійної роботи в сучасному навчанні студентів. В Інноваційні технології в організації самостійної роботи студентів медичних освітніх закладів, матеріали навчально-наукової конференції з міжнародною участю (с. 176–177). Полтава.

Shepherd, C. (2001). M is for Maybe. Tactix: Training and communication technology in context, р. 5.

Downloads

Опубліковано

2022-07-25

Як цитувати

ГУМЕНЮК, І. (2022). САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ З ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ: СИСТЕМНО-СИНЕРГЕТИЧНІ АСПЕКТИ . NewInception, (3-4 (5-6), 52–61. https://doi.org/10.5281/zenodo.5972371

Номер

Розділ

ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ