ЗАКОНОДАВЧЕ ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ В УКРАЇНІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.5972427%20

Ключові слова:

професійний розвиток, науково-педагогічні працівники, законодавчі акти, нормативно-правові документи, інституційний рівень, Стратегія людського розвитку, Україна

Анотація

Мета статті – на основі аналізу законодавчих і нормативно-правових документів та сучасної практики професійного розвитку науково-педагогічних працівників виявити тенденції його реалізації в Україні та встановити відповідність його реального стану нормам, викладеним у державних документах. Методологія. Методологічною основою дослідження є системний підхід. Основні методи дослідження: аналіз законодавчих актів, нормативно-правових документів, вивчення сучасного стану професійного розвитку науково-педагогічних працівників в університетах України, порівняння, узагальнення, систематизація теоретичних та емпіричних даних, термінологічний аналіз, контент-аналіз. Наукова новизна. На основі аналізу та узагальнення законодавчих актів та нормативно-правових документів, що стосуються професійного розвитку науковопедагогічних працівників, вивчення сучасного стану його здійснення в українських закладах вищої освіти обґрунтовано значення професійного розвитку у нарощуванні людського потенціалу та виявлено тенденції його реалізації у вищій освіті України. Висновки. Поняття «професійний розвиток» посідає вагоме місце у державних освітніх документах і стосується різних категорій працівників. Серед них окрема увага надається науково-педагогічним працівникам, які завдяки неперервному професійному удосконаленню трансформують найновіші наукові здобутки та інновації у зміст та організаційні форми вищої освіти, забезпечуючи їх відповідність актуальним професійним потребам особистості й перспективним потребам України. Основними тенденціями професійного розвитку науково-педагогічних працівників у системі вищої освіти України є такі: посилення інституційної автономії університетів щодо реалізації цього процесу й урахування його результатів; надання вченим радам університетів повноважень щодо управління професійним розвитком науковопедагогічних працівників; перетворення науково-педагогічних працівників на реальних суб’єктів власного професійного розвитку.

Біографія автора

Олена ОТИЧ, Інститут вищої освіти НАПН України

Докторка педагогічних наук, професорка, головний науковий співробітник, Інститут вищої освіти НАПН України (м. Київ, Україна)

Посилання

Доповідь про стан людського розвитку за 2019 рік. Програма розвитку ООН. (2019). Відновлено з https://www.undp.org/content/dam/ukraine/docs/HDR/hdr_2019_overview_-_ukrainian.pdf

Луговий, В. (2020). Вища освіта України: проблеми якості. Освіта і суспільство, 10, 9–10.

Методичні рекомендації для професійного розвитку науково-педагогічних працівників. Наказ МОН України від Грудня 4 2020, № 1504. (2020). Відновлено з http://puet.edu.ua/sites/default/files/1_9-611.pdf

Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні. (2016). Київ: Педагогічна думка. Відновлено з http://lib.iitta.gov.ua/166230/

Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року. Указ Президента від Червня 25 2013, № 344/2013. (2013). Відновлено з http://vnz.org.ua/dokumenty/spysok/4075-ukaz-prezydentaukrayiny-vid-25-chervnja-2013-roku-3442013

Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників. Постанова КМУ від Серпня 21 2019, № 800. (2019). Відновлено з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/800-2019-%D0%BF#Text

Про вищу освіту. Закон України від Липня 1 2014, № 1556-VII. (2014). Відновлено з https://zakon.rada.gov.ua/go/1556-18

Про наукову і науково-технічну діяльність. Закон України від Листопада 26 2015, № 848-VIIІ. (2015). Відновлено з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19

Про освіту. Закон України від Вересня 5 2017, № 2145-VIIІ. (2017). Відновлено з https://zakon.rada.gov.ua/go/2145-19

Про професійний розвиток працівників. Закон України від Січня 12 2012, № 4312-VI. (2012). Відновлено з https://zakon.rada.gov.ua/go/4312-17

Римське Міністерське Комюніке. (2020, Листопад 19). Рим. Відновлено з https://erasmusplus.org.ua/novyny/3131-bologna-conference-in-rome-19-nov-2020.html

Скиба, Ю. (Ред.), Жабенко, О., Муромець, В., Регейло, І., Чорнойван, Г., & Ярошенко, О. (2020). Теоретичні основи розвитку науково-педагогічного потенціалу університетів України у контексті розширення інституційної автономії (препринт, аналітичні матеріали). (Ч. І). Київ: Інститут вищої освіти НАПН України.

Стратегія людського розвитку. Указ Президента України від Червня 2 2021, № 225/2021. (2021). Відновлено з https://www.president.gov.ua/documents/2252021-39073

Стратегія розвитку вищої освіти в Україні на 2021-2031 роки (проєкт). (2020). Відновлено з http://www.reform.org.ua/proj_edu_strategy_2021-2031.pdf

Ярошенко, О. (Ред.), Дівінська, Н., Дяченко, Н., Жабенко, О., Регейло, І., Скиба, Ю., & Чорнойван, Г. (2018а). Теоретичні основи і технологія професійного розвитку науково-педагогічних працівників університетів в умовах інтеграції вищої освіти і науки (препринт, аналітичні матеріали). (Ч. 2). Київ: Інститут вищої освіти НАПН України.

Ярошенко, О. (Ред.), Дівінська, Н., Дяченко, Н., Жабенко, О., Регейло, І., Скиба, Ю., & Чорнойван, Г. (2018b). Теоретичні основи і технологія професійного розвитку науково-педагогічних працівників університетів в умовах інтеграції вищої освіти і науки. Київ: Інститут вищої освіти НАПН України.

Ярошенко, О. Г. (Ред.)., Жабенко, О. В., Скиба, Ю. А., Дівінська, Н. О., Регейло, І. Ю., & Чорнойван, Г. П. (2020). Теоретичні основи і технологія професійного розвитку науково-педагогічних працівників університетів в умовах інтеграції вищої освіти і науки. Київ: Прінтеко.

Downloads

Опубліковано

2022-07-25

Як цитувати

ОТИЧ, О. (2022). ЗАКОНОДАВЧЕ ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ В УКРАЇНІ. NewInception, (3-4 (5-6), 30–40. https://doi.org/10.5281/zenodo.5972427

Номер

Розділ

ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ