ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

  • Наталя Казьмірчук Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
  • Марина Яковишина Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Ключові слова: Ключові слова: моральна культура майбутнього вчителя початкових класів, емоційно-ціннісна сфера особистості, арт-терапевтичні методики, критерії та рівні сформованості моральної культури майбутніх педагогів.

Анотація

Мета статті - представити методику діагностування рівнів сформованості моральної культури майбутніх учителів початкових класів. 

Методологічна основа. У ході дослідження використовувались теоретичні методи: аналіз психолого-педагогічної літератури, синтез, порівняння, метод моделювання та узагальнення результатів дослідження; діагностичні методи: педагогічне спостереження, анкетування, тестування студентів з метою визначення їх ціннісних орієнтирів, емоційності та моральності загалом; статистичні: методи обробки експериментальних даних для кількісного і якісного аналізу результатів діагностичних обстежень.

Наукова новизна. У статті подано власне поняття моральної культури педагога як системної характеристики та базової складової професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів початкових класів; виокремлено критерії та показники моральної культури студентів й апробовано методику діагностування рівнів сформованості моральної культури майбутніх учителів початкових класів, через призму використання арт-терапевтичних методик, сформульовано педагогічні умови підвищення рівня моральної культури студентів педагогічних закладів освіти.

  Висновки. Результати дослідження засвідчили, що серед студентів педагогічних вузів переважає низький та середній рівні сформованості моральної культури. Їм притаманне невміння пізнавати власні емоції та керувати емоційним станом, слабка емоційність, яка характеризується байдужістю до потреб оточуючих людей, побоювання проявляти свої емоції та невміння диференціювати і співвідносити моральні категорії, щодо себе особисто, так і до суспільства в цілому. Можемо стверджувати про недостатню ефективність традиційних форм й засобів формування моральної культури молодого покоління у закладах вищої освіти, переконані в тому, що даний процес відбувається стихійно, акцент спрямовано на інтелектуальний розвиток студентів. Така ситуація з моральною культурою молодого покоління вимагає від викладачів закладів вищої освіти впровадження інноваційних технологій та методик підвищення рівня моральності студентів.

Опубліковано
2021-05-06
Як цитувати
Казьмірчук, Н., & Яковишина, М. (2021). ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ . New Inception, (2), 41-48. вилучено із https://journal.chnpu.edu.ua/index.php/newinception/article/view/27