НОРМАТИВНІСТЬ УСНОГО ПРОФЕСІЙНОГО МОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

  • Наталія Янко Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т.Г. Шевченка
  • Оксана Дженджеро Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т.Г. Шевченка
Ключові слова: Ключові слова: професійне мовлення, майбутні вчителі початкової школи, мовні норми, нормативність усного мовлення, порушення мовних норм, типові мовленнєві помилки.

Анотація

Мета статті розглянути сутність поняття «нормативність усного професійного мовлення»; визначити стан сформованості нормативного компонента мовнокомунікативної компетентності майбутніх учителів початкової школи; проаналізувати найтиповіші порушення студентами мовних норм на заняттях із «Методики навчання мовно-літературної освітньої галузі» та під час проведення залікових уроків української мови і літературного читання на навчально-педагогічній практиці.

Методологія. У дослідженні використано такі методи: теоретичного аналізу наукової літератури з досліджуваної проблеми (для з’ясування стану розробленості проблеми й перспектив дослідження); зіставлення, індукції та дедукції, систематизації й узагальнення (з метою порівняння різних поглядів учених на досліджувану проблему, визначення критеріїв нормативності усного професійного мовлення майбутнього вчителя початкової школи, типології мовних норм сучасної української літературної мови, порушення їх); діагностичні, зокрема педагогічне спостереження, бесіда, опитування студентів та вчителів початкової школи (задля аналіз стану проблеми в практиці початкової школи); статистичні методи оброблення даних (кількісний і якісний аналізи результатів діагностичного дослідження усного професійного мовлення майбутніх учителів початкової школи).

Наукова новизна. У статті актуалізовано проблему формування мовнокомунікативної компетентності, зокрема її нормативного компонента,  майбутніх учителів початкової школи, здійснено аналіз понять «мовна норма», «нормативність усного професійного мовлення вчителя»; з’ясовано критерії нормативного професійного мовлення майбутніх учителів початкової школи; узагальнено й схарактеризовано найтиповіші порушення мовних норм майбутніми вчителями початкової школи.

Висновки. Процес формування нормативного компонента мовнокомунікативної професійної компетентності майбутніх учителів НУШ є багатогранним і складним. Водночас культура усного мовлення є основою загальної педагогічної культури вчителя, без належного рівня розвитку якої неможливо забезпечити якісний освітній процес, зокрема на уроках української мови і літературного читання в початковій школі.

Зазначені в нашому дослідженні нормативні порушення не вичерпують усіх помилок і недоліків, що трапляються в усному мовленні майбутніх учителів початкової школи. Аналіз загальної типології та частотності мовленнєвих помилок дає підстави нам припустити, що основними причинами недотримання мовних норм студентами спеціальності 013 Початкова освіта є такі: надмірна затеоретизованість навчальних дисциплін циклу лінгводидактичної підготовки; недостатня кількість авдиторних годин із навчальних курсів «Українська мова (за професійним спрямуванням)», «Сучасна українська мова з практикумом», «Культура мовлення і виразне читання»; вплив російськомовного середовища, засилля суржику; наявність значної кількості помилок і недоліків у ЗМІ, соціальних мережах тощо; недостатня внутрішня мотивація до самовиховання нормативності професійного мовлення та його культури.

Подальшого дослідження, на нашу думку, потребують питання щодо створення цілісної системи підвищення рівня культури усного професійного мовлення майбутніх учителів у процесі опанування ними обов’язкових дисциплін циклу лінгводидактичної підготовки; розроблення і включення до навчальних планів спеціальності 013 Початкова освіта дисциплін вільного вибору, спрямованих на формування нормативного компонента мовнокомунікативної компетентності студентів під час проходження навчально- і виробничо-педагогічної практик; розроблення методичних рекомендацій і словників-довідників із культури професійного мовлення вчителя початкової школи.

Опубліковано
2021-05-06
Як цитувати
Янко, Н., & Дженджеро, О. (2021). НОРМАТИВНІСТЬ УСНОГО ПРОФЕСІЙНОГО МОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ. New Inception, (2), 18-25. вилучено із https://journal.chnpu.edu.ua/index.php/newinception/article/view/26