Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося на розгляд до редакцій інших журналів (або вкажіть пояснення у коментарях для редактора).
 • Рукопис статті слід подавати у форматі Microsoft Word, шрифт – Times New Roman, кегль – 14, вирівнювання по ширині, відстань між рядками – 1,5 інтервалу комп’ютерного стандарту. Поля: верхнє і нижнє – 2 см, праве – 1,5 см, ліве – 3 см. Абзац – 1,25 см. Сторінки не нумеруються, текст набирається без переносів; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
 • Веб-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
 • Текст відповідає вимогам щодо стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".

Керівництво для авторів

Вимоги до написання та оформлення статей

Електронний науковий журнал «NEW INCEPTION» публікує оригінальні (раніше ніде не опубліковані) статті з питань дошкільної та початкової освіти в Україні та за кордоном (історія, методологія, дидактика, теорія виховання, менеджмент освітньої діяльності, підготовка фахівців для дошкільної та початкової освіти тощо).

Стаття повинна відповідати проблематиці видання; мати наукову новизну, теоретичну та (або) практичну цінність.

Редакція надає перевагу статтям, у яких висвітлено результати емпіричних досліджень!

До розгляду приймаються статті за участі максимум трьох співавторів. Більша кількість співавторів уможливлюється в тому випадку, якщо зміст рукопису є результатом спільного наукового дослідження, виконаного в межах грантів та наукових проєктів з держбюджетної тематики, про що має бути зазначено в статті й підкріплено відповідним документом.

Стаття подається мовою оригіналу: українською, англійською. 

Орієнтовний обсяг статті – 20-24 тис. друкованих знаків (без анотацій, ключових слів та списку використаних джерел).

Рукопис статті слід подавати у форматі Microsoft Word, шрифт – Times New Roman, кегль – 14, вирівнювання по ширині, відстань між рядками – 1,5 інтервалу комп’ютерного стандарту. Поля: верхнє і нижнє – 2 см, праве – 1,5 см, ліве – 3 см. Абзац – 1,25 см. Сторінки не нумеруються, текст набирається без переносів.

Таблиці, схеми, рисунки, діаграми мають бути авторськими (не скопійованими з інших видань) та пронумеровані. Їх розміщують без абзацу по центру сторінки безпосередньо після покликання на них у тексті статті або на наступній сторінці. Слово «Таблиця» та її номер пишуться курсивом у правому верхньому кутку, а рядком нижче по центру – назва таблиці. Ілюстрації (рисунки, блок-схеми, графіки) повинні бути виконані в одному з графічних редакторів. Рисунки слід подавати чорно-білими (без напівтонів), контрастними. Назва рисунка пишеться знизу по центру.

Формули та буквені позначення величин набираються у редакторі MathType-Equation і подаються в тексті або окремому рядку без абзацного відступу по центру, нумеруються арабськими цифрами в круглих дужках з правого боку сторінки.

Структура статті:

 • інформація про автора/авторів українською мовою: ім'я та прізвище, науковий ступінь та вчене звання (напівжирним шрифтом), місце роботи/навчання (посада, установа), наукові інтереси, ORCID автора, Scopus Author ID (за наявності), ResearcherID (за наявності), email, фотографія;

 • інформація про автора/авторів англійською мовою: ім'я та прізвище, науковий ступінь та вчене звання (напівжирним шрифтом), науковий ступінь та вчене звання (за наявності), місце роботи/навчання (посада, установа), наукові інтереси;

 • назва статті англійською мовою (напівжирним шрифтом прописними літерами по центру сторінки);

 • назва статті українською мовою (напівжирним шрифтом прописними літерами по центру сторінки);

 • порожній рядок;

 • анотація англійською мовою повинна містити наступні структурні елементи: мета статті (article's purpose), методи дослідження (methodology), наукова новизна (scientific novelty), висновки (conclusions); обсяг – не менше 1800 друкованих знаків з пробілами;

 • ключові слова англійською мовою (не більше п'яти слів або словосполучень);

 • анотація українською мовою повинна містити наступні структурні елементи: мета статті, методи дослідження, наукова новизна, висновки; обсяг – не менше 1800 друкованих знаків з пробілами;

 • ключові слова українською мовою (не більше п'яти слів або словосполучень);

 • порожній рядок;

 • основний текст статті повинен містити такі елементи: постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими або практичними завданнями; аналіз основних досліджень і публікацій з порушеної проблеми; формулювання цілей статті; висвітлення процедури теоретико-методологічного та/або експериментального дослідження із зазначенням методів дослідження; виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі;

 • порожній рядок;

 • список використаних джерел наводиться мовою оригіналу; не нумерується, розміщується за алфавітом та оформлюється згідно зі стандартом АРА;

 • транслітерований (References) список використаних джерел (є повним аналогом списку використаних джерел і має виконуватися на основі транслітерації мови оригіналу латиницею);

 • порожній рядок;

 • дата надсилання статті до редакції журналу

Статті

Політика розділу за замовчуванням

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, вказані користувачами на сайті цього журналу, будуть використані виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.